Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.HOTC2.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla trzody chlewnej
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z użytkowaniem rozpłodowym loch i knurów, odchowem prosiąt, żywieniem i utrzymaniem zwierząt przeznaczonych do rozrodu i tuczu, krzyżowaniem towarowym i metodami oceny wartości użytkowej świń

Przedmiotem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z planowaniem produkcji w fermach zarodowych i towarowych, nabycie umiejętności układania mieszanek i dawek pokarmowych dla różnych grup świń, opracowanie preliminarza paszowego, projektowanie pomieszczeń i kojców dla różnych grup trzody chlewnej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Użytkowanie rozpłodowe świń - 2h

2. Ocena użytkowości rozpłodowej świń - 2h

3. Wychów prosiąt - 2h

4. Żywienie i utrzymanie zwierząt przeznaczonych do rozrodu - 2h

5. Tucz trzody chlewnej - 2h

6. Metody krzyżowania towarowego świń - 2h

7. Metody oceny wartości hodowlanej - 2h

8. Księgi zwierząt zarodowych - 1h

Tematyka ćwiczeń:

1. Charakterystyka stada zarodowego trzody chlewnej

2. Planowanie produkcji w fermach zarodowych, obrót stada

3. Opracowanie planu produkcji w fermach towarowych

4. Określanie zapotrzebowania poszczególnych grup świń na składniki pokarmowe

5. Charakterystyka typowych pasz stosowanych w żywieniu trzody chlewnej

6. Układanie mieszanek treściwych uzupełniających

7. Opracowanie receptur mieszanek pełnoporcjowych i koncentratów

8. Układanie dawek pokarmowych z zastosowaniem pasz gospodarskich

9. Opracowanie preliminarza paszowego

10. Pomieszczenia inwentarskie, typy kojców stosowanych w praktyce chowu swiń

11. Projektowanie pomieszczeń sektora rozrodu w fermie trzody chlewnej

12. Opracowanie projektu pomieszczeń dla warchlaków, młodzieży hodowlanej

13. Sektor tuczu, funkcjonalne rozwiązania zadawania pasz i usuwania obornika

14. Obrona projektu. Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

1. Pod redakcją Barbary Grudniewskiej - Hodowla i użytkowanie świń

2. Barbara Grudniewska - Pielęgnacja i żywienie loch i prosiąt

Efekty uczenia się:

Charakteryzuje rasy świń, ich typy użytkowe oraz ma wiedzę w zakresie podziału stada na grupy technologiczne i wiekowe oraz wymagań, żywienia i opieki nad poszczególnymi grupami.

Posiada wiedze odnośnie wymagań i przepisów dotyczących dobrostanu świń a także budynków, systemów utrzymania typów kojców i innego wyposażenia technicznego chlewni zapewniającego optymalizację wskaźników produkcyjnych

Zna zasady znakowania i oceny zwierząt hodowlanych oraz programy doskonalenia poszczególnych ras świń w Polsce, w tym prowadzenie dokumentacji hodowlanej i produkcyjnej na poziomie fermy oraz Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej

Posiada wiedzę w zakresie planowania i organizacji produkcji oraz oceny wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych w skali fermy, regionu i kraju.

definiuje metody efektywnej pracy hodowlanej, zna podstawowe aspekty biotechnologii rozrodu

Potrafi rozpoznawać rasy świń, określać przydatność typów użytkowych do różnych systemów chowu, sprawować opiekę nad wszystkimi grupami technologicznymi świń z uwzględnieniem zasad żywienia, systemów utrzymania i wykonywania zabiegów zootechnicznych i metod biotechnicznych stosowanych w chowie i hodowli.

Potrafi ocenić przydatność budynków i pomieszczeń oraz ich wyposażenia dla zapewnienia optymalizacji komfortu bytowego świń

Potrafi oznakować zwierzęta w systemie znakowania trwałego (tatuaż) i nietrwałego (kolczyk) wykonać ocenę zwierząt hodowlanych z uwzględnieniem zasad programów hodowlanych, w tym ocenę wskaźników tucznych, rzeźnych i pokrojowych

ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie hodowli zwierząt oraz szeroko pojętego rolnictwa

jest świadom odpowiedzialności za powierzone mienie i podejmowane decyzje zawodowe

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Jest kreatywny w pracy indywidualnej i zespołowej oraz otwarty na nowe idee

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)