Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.HOTC1.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla trzody chlewnej
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka wykładów obejmuje wiadomości na temat pochodzenia i znaczenia gospodarczego świń, powstawania i charakterystyki najważniejszych ras w różnych krajach, organizacji hodowli i chowu świń w Polsce oraz podstaw żywienia różnych grup świń.

Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia dotyczące podstawowych pojęć i nazewnictwa stosowanego w hodowli i chowie trzody chlewnej, informacje dotyczące sposobów pielęgnacji różnych grup technologicznych trzody chlewnej, sposobów ich utrzymania oraz omówienie metodyki ocen wartości tucznej i rzeźnej trzody chlewnej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Znaczenie gospodarcze hodowli świń - 1h

2. Pochodzenie i udomowienie świń - 1h

3. Rasy świń zagraniczne - 2h

4. Rasy świń polskie - 2h

5. Typy użytkowe świń - 1h

6. Organizacja hodowli i chowu świń w Polsce - 1h

7. Charakterystyka grup wiekowych i produkcyjnych świń - 2h

8. Zasady żywienia świń - 3h

9. Charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu świń - 2h

Tematyka ćwiczeń:

1. Podstawowe pojęcia, nazewnictwo stosowane w hodowli i chowie trzody chlewnej -2h

2. Charakterystyka grup produkcyjnych i wiekowych świń -2h

3. Utrzymanie, pielęgnacja i zasady żywienia loch karmiących i knurów -2h

4. Pielęgnacja i odchów prosiąt - praktyczne wykonywanie zabiegów zootechnicznych -2h

5. Specyfika pielęgnacji świń przeznaczonych do rozrodu -2h

6. Pomieszczenia dla trzody chlewnej. Systemy utrzymania -2h

7. Stosowane typy kojców, wyposażenie techniczne chlewni -2h

8. Wymagania poszczególnych grup świń odnośnie warunków utrzymania -2h

9. Znakowanie i nazewnictwo trzody chlewnej -2h

10. Dokumentacja hodowlana, rodzaje dokumentów -2h

11. Licencja i kwalifikacja, zasady wpisu do ksiąg zwierząt zarodowych -2h

12. Przyżyciowa ocena knurków i loszek hodowlanych - aspekty praktyczne -2h

13. Ocena poubojowa w Stacjach Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCH) -2h

14. Standard pokrojowy, praktyczna ocena pokroju -2h

15. Efektywność rozrodu świń - ćwiczenia praktyczne w zakresie diagnostyki ciąży -2h

Forma zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

1. Pod redakcją Barbary Grudniewskiej - Hodowla i użytkowanie świń

2. Barbara Grudniewska - Pielęgnacja i żywienie loch i prosiąt

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)