Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla małych przeżuwaczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.HODMP.NI.HZONX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla małych przeżuwaczy
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Student zapoznaje się z biologiczną charakterystyką gatunków, systemami utrzymania kóz i owiec z uwzględnieniem różnych warunków klimatycznych i środowiskowych. Poznaje charakterystykę i wykorzystanie ras występujących w Polsce i świecie z uwzględnieniem ich kierunku produkcji. Omawiane są zasady hodowli owiec w Polsce, programy hodowlane, księgi, zasady prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz klasyfikacji owiec do hodowli, biologiczna charakterystyka wełny owczej i cechy fizyczne wełny. Przedstawiana jest wełna jako surowiec dla przemysłu. Omawiane są modele intensyfikacji produkcji koziarskiej i owczarskiej w Polsce i Europie. Podejmowane są także zagadnienia dotyczące mlecznego użytkowania kóz, owiec i przerobu mleka. Student zapoznaje się z parametrami fizyko-chemicznymi, cechami prozdrowotnymi mięsa. Omawiane są wybrane elementy rozrodu kóz i owiec. Przedstawiane są zasady prowadzenia wypasu wielkoobszarowego owiec jako formy gospodarowania na terenach górskich.

Pełny opis:

1. Biologiczna charakterystyka gatunku, systemy utrzymania owiec z uwzględnieniem różnych warunków klimatycznych i środowiskowych. Charakterystyka i wykorzystanie ras występujących w Polsce i świecie z uwzględnieniem ich kierunku produkcji. /4godz./

3. Zasady hodowli owiec w Polsce, programy hodowlane. Księgi i rejestry. Zasady prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz klasyfikacji owiec do hodowli. Dotowanie produkcji owczarskiej. /2 godz./

4. Modele intensyfikacji produkcji owczarskiej w Polsce i Europie. /2 godz./

5. Pomieszczenia inwentarskie dla owiec i kóz spełniające wymogi dobrostanu. Systemy utrzymania zwierząt w różnych warunkach klimatycznych. /2godz./

6. Wybrane elementy rozrodu maciorek i tryków. Sezonowość i sezonowość rozrodu. Przygotowanie zwierząt do stanówki. Możliwości sterowania rozrodem owiec i kóz z wykorzystaniem nowoczesnych metod biotechnicznych. /3godz./.

7. Biologiczna charakterystyka wełny owczej. Cechy fizyczne wełny. Wełna jako surowiec dla przemysłu włókienniczego. /2godz./

Ćwiczenia /45 godz./

1) Zapoznanie studentów ze Stacją Doświadczalną Katedry na Bielanach, prezentacja wybranych ras owiec i kóz. Typy konstytucyjne i użytkowe owiec. Praktyczna ocena pokroju i kondycji owiec. Określanie wieku zwierząt na podstawie uzębienia, rodzaje znakowania zwierząt. Metody poskramiania owiec.

2) Ciąża, poród postępowanie z matka i jagniętami po porodzie, rola siary. Modele odchowu jagniąt w różnych systemach produkcji. (Pokaz USG ciąży). Kożuchowe i futrzarskie użytkowanie owiec.

3) Mleczne użytkowanie. Czynniki warunkujące mleczność owiec, skład mleka i siary. Produkty otrzymywane z mleka owczego.

4) Ocena użytkowości mięsnej, rodzaje tuczu jagniąt i opasu zwierząt dorosłych. Przyżyciowa ocena jagniąt rzeźnych. Ocena tusz jagnięcych metodą EUROP. Ocena parametrów decydujących o jakości tuszy i jakości mięsa jagnięcego.

5) Mleczne, kożuchowe i futrzarskie użytkowanie owiec.

6) Rozdanie założeń do projektu gospodarstwa owczarskiego.

Sporządzanie obrotu rocznego dla stada zarodowego. Kolokwium

7) Zasady sporządzania i wykonanie obrotu dla gospodarstwa ukierunkowanego na produkcję żywca jagnięcego i mleka.

8) Obrót stada w gospodarstwie projektowanym.

Kalendarz czynności w owczarni w ciągu roku z uwzględnieniem kierunków produkcji gospodarstwa

9) Żywienie podstawowych grup owiec z uwzględnieniem stanu fizjologicznego. Pasze stosowane w żywieniu poszczególnych grup technologicznych.

10) Praktyczne układanie dawek pokarmowych dla poszczególnych grup zwierząt.

11) Układanie mieszanek pełnoporcjowych i uzupełniających dla jagniąt tuczonych.

12) Projektowanie budynku inwentarskiego i jego wyposażenia.

13) Projektowanie budynku inwentarskiego i jego wyposażenia.

14) Obornik owczy, możliwości jego zagospodarowania. Wypas kwaterowy.

15) Koszarowanie metodą nawożenia i utrzymania hal górskich. Owce w ochronie krajobrazu. Zaliczenie projektów gospodarstw i ćwiczeń

Literatura:

Hodowla Owiec - praca zbiorowa pod redakcją M. Soroczyńskiej . Wyd. SGGW (Fundacja Rozwoju SGGW) Warszawa 1998.

Hodowla Owiec. Firtz Haring. PWN. Warszawa 1980

Hodowla, chów i użytkowanie owiec pod red. Niżnikowskiego. Wieś jutra, 2011

Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt. praca zbiorowa. Wyd. Instytut Botaniki. PAN. Kraków. 2006

Hodowla, chów i użytkowanie kóz red. J. Wójtowski

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)