Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka genetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.DIGEN.SM.HZOIX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka genetyczna
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z markerami genetycznymi klasy I i II- klasyfikacją i podziałem. Omawiane są antygeny erytrocytarne (grupy krwi), polimorfizm białek surowicy krwi, erytrocytów i leukocytów. Zastosowanie markerów klasy I i II w kontroli pochodzenia zwierząt domowych. Mutacje genomowe i chromosomowe i ich identyfikacja u zwierząt hodowanych oraz ich wpływ na cechy produkcyjne zwierząt. Rola polimorfizmu białek mleka u bydła i owiec. Omawiane jest genetyczne podłoże umaszczenia zwierząt gospodarskich. Studenci zapoznają się z metodami sekwencjonowania DNA, mikromacierzami DNA i ich zastosowaniem w ocenie genomowej wartości hodowlanej zwierząt na przykładzie bydła. Prezentowane są metody izolacji DNA oraz identyfikacji polimorficznych wariantów białek - elektroforeza białek na żelu skrobiowym, detekcja i identyfikacja białek techniką Western Blot Studenci poznają techniki klonowania.

Pełny opis:

Wykłady

Markery klasy I i II - omówienie

Antygeny erytrocytarne (grupy krwi), białka surowicy krwi, erytrocytów i leukocytów. Zastosowanie markerów klasy I w kontroli pochodzenia zwierząt domowych. Identyfikacja polimorfizmu białek mleka u bydła i owiec

Mutacje genomowe i chromosomowe

Mutacje wywołujące choroby genetyczne i diagnostyka chorób wirusowych u zwierząt gospodarskich.

Genetyczne podłoże umaszczenia zwierząt gospodarskich

Metody sekwencjonowania DNA, DNA fingerprinting, zastosowanie markerów klasy II w kontroli pochodzenia zwierząt

Mikromacierze DNA i ich zastosowanie w ocenie genomowej wartości hodowlanej zwierząt na przykładzie bydła

Ćwiczenia

1. Transformacja komórek kompetentnych E. coli plazmidowym DNA. Studenci poznają zastosowanie plazmidów i bakterii w technikach klonowania, zapoznają się z budową wektorów plazmidowych oraz metodami poszukiwania rekombinantów na podstawie ich oporności na antybiotyki oraz barwy.

2. Izolacja DNA genomowego z materiałów biologicznych - mleko, odchody

3.Identyfikacja białek techniką Western Blot. Studenci zapoznają się z technikami izolacji białek, pomiaru ich stężenia oraz elektroforetycznego rozdziału białek metodą SDS-PAGE w układzie denaturującym. Przeprowadzają elektrotransfer białek na membranę, dobierają odpowiednie przeciwciała i ich stężenia. Student ma możliwość zaprojektowania własnego doświadczenia i wykonania transferu metodą mokrą.

4. Rozdział polimorficznych wariantów białek przy zastosowaniu elektroforezy horyzontalnej na żelu skrobiowym.

5. Antygeny erytrocytarne (grupy krwi) i białka surowicy krwi w badaniu pochodzenia zwierząt gospodarskich - zwiedzanie laboratorium wykonującym takie analizy.

Literatura:

Biotechnologia Zwierząt pod red. Zwierzchowskiego Wyd. Naukowe PWN;

Genetyka zwierząt. K. Charon i M. Świtoński

Efekty uczenia się:

Definiuje problematykę badawczą w obszarach diagnostyki genetycznej, tłumaczy rolę markerów genetycznych klasy I i II w kontroli pochodzenia zwierząt gospodarskich, identyfikacji chorób genetycznych i wirusowych

Charakteryzuje metody wykorzystywane do identyfikacji struktury materiału genetycznego (genów)

Określa związek między budową wybranych genów a umaszczeniem zwierząt gospodarskich.

Ma pogłębioną wiedzę na temat wprowadzanej w hodowli oceny genomowej i wykorzystania markerów molekularnych w selekcji wspomaganej markerami

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)