Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dokumentacja fotograficzna materiału badawczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.DFMB9.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja fotograficzna materiału badawczego
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad fotografii i możliwości wykorzystania tej techniki w dokumentacji przebiegu doświadczeń i osiągniętych wyników badań. Przedstawione zostaną różne rodzaje aparatów oraz różne techniki fotograficzne stosowane w zależności od zamierzonego celu. Dzięki możliwościom jakie niesie ze sobą fotografia cyfrowa po omówieniu każdego zagadnienia możliwe będzie przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z natychmiastową obserwacją efektów przy użyciu techniki multimedialnej. Dzięki temu uczestnicy zajęć będą mieli okazję sami przekonać się jak zmienia się zdjęcie w zależności od intencji i umiejętności fotografującego co przyczyni się do wyeliminowania podstawowych błędów i poprawy jakości dokumentacji fotograficznej prac magisterskich.

Pełny opis:

Tematyka wykładów i ćwiczeń:

1. Sprzęt fotograficzny i możliwości jego wykorzystania w pracy badawczej, dokumentacji przebiegu doświadczeń i osiągniętych wyników, oraz zwiększaniu czytelności i atrakcyjności pracy magisterskiej. (1 godzina).

2. Typy aparatów, obiektywów i osprzętu fotograficznego. Wady i zalety stosowania prostych aparatów automatycznych, aparatów hybrydowych i lustrzanek. Zniekształcenia obrazu i zafałszowania kolorów w zależności od użytego sprzętu (1 godzina)

3. Wykorzystanie światła w fotografii. Światło naturalne, stałe światło sztuczne, lampy błyskowe. Czułość filmu (matrycy). Parametry naświetlania. Sterowanie czasem naświetlania i przesłoną w celu osiągnięcia pożądanego efektu głębi ostrości i wybarwienia zdjęcia (1 godzina).

4. Ćwiczenia praktyczne w ustawianiu parametrów naświetlania w celu osiągnięcia pożądanego efektu. (1 godzina)

5. Zasady kadrowania zdjęcia w zależności od jego tematu, obiektu głównego i tła (1 godzina).

6. Ćwiczenia z ogólnych zasad kadrowania. Zdjęcia krajobrazowe i portrety (1 godzina).

7. Podstawowe zasady makrofotografii w dokumentacji małych obiektów (1 godzina)

8. Ćwiczenia z makrofotografii (1 godzina)

9. Podstawowe zasady mikrofotografii cytologicznej i histologicznej (1 godzina)

10. Dokumentacja fotograficzna materiału anatomicznego pozyskiwanego poubojowo (1 godzina)

11. Ćwiczenia praktyczne z dokumentacji materiału anatomicznego (1 godzina)

12. Przyżyciowa dokumentacja fotograficzna materiału anatomicznego z użyciem techniki ultrasonograficznej i laparoskopowej (1 godzina)

13. Fotografowanie zwierząt i innych obiektów w ruchu, lub obiektów nie pozwalających się upozować (1 godzina)

14. Ćwiczenia praktyczne z fotografowania zwierząt i innych obiektów w ruchu (1 godzina)

15. Zaliczenie ćwiczeń (1 godzina)

Literatura:

• Michael Freeman, Okiem Fotografa, National Geographic 2008

• Michael Freeman, Kolor, National Geographic 2008

• Bryan Peterson, Czas naświetlania bez tajemnic, Galaktyka 2008

• Bryan Peterson, Ekspozycja bez tajemnic, Galaktyka 2008

• Tom Ang, Fotografia cyfrowa - podręcznik, Arkady 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Jest w stanie opisać zasady fotografii i możliwości wykorzystania tej techniki w dokumentacji przebiegu doświadczeń na zwierzętach i osiągniętych wyników badań

Umiejętności:

Potrafi dobierać parametry pracy sprzętu fotograficznego do określonych obiektów, które mają być dokumentowane. Na podstawie dokumentacji fotograficznej interpretuje potencjał produkcyjny, status fizjologiczny i zdrowotny zwierząt oraz warunki ich utrzymania z zachowaniem zasad dobrostanu

Kompetencje:

Nabywa postawę kreatywności i wrażliwości na otaczający świat oraz determinację do rozwijania swoich umiejętności postrzegania i dokumentowania zjawisk zachodzących w środowisku. Wykazuje otwartość na przyjmowanie różnych funkcji w grupie (funkcja fotografa, funkcja modela, funkcja reżysera planu).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zostanie wystawiona w oparciu o sprawdzian wiedzy teoretycznej oraz pokaz praktycznych umiejętności nabytych podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)