Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niekonwencjonalne i proekologiczne sposoby chowu i użytkowania świń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.976XX.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niekonwencjonalne i proekologiczne sposoby chowu i użytkowania świń
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nietypowe kierunki i sposoby użytkowania świń, chów trzody chlewnej prowadzony zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu

1.Użytkowanie przodka świni - dzika europejskiego i jego mieszańców z lochami świni domowej.2.Świnie w badaniach biomedycznych. Hodowla i użytkowanie świni miniaturowej. Świnie gnotobiotyczne.

3.Świnie transgeniczne ? perspektywy i możliwości praktycznego wykorzystania. Mapowanie genomu świń

4.Narządy zmysłów świni domowej (węchu, wzroku i smaku) ? trufle i narkotyki.

5.Proekologiczne metody chowu świń, utrzymywanie na głębokiej ściółce (słoma, trociny), podłoża ?samospławialne?, chów pastwiskowy.

6.Żywienie proekologiczne (naturalne dodatki paszowe, preparaty probiotyczne, ziołowe, enzymatyczne, yukka)

7.Niekonwencjonalne i tradycyjne produkty wieprzowe, metody przyrządzania

8.Potencjalne uciążliwości i zagrożenia dla środowiska naturalnego płynące z chowu wielkotowarowego świń.

9.Praktyczne znaczenie badań etologicznych w chowie zwierząt. Prowadzenie produkcji trzody chlewnej w oparciu o wykorzystanie różnych form naturalnego zachowania świń (zwłaszcza loch w kolejnych stadiach cyklu reprodukcyjnego).

10.Hierarchia stadna ? przejawy, tworzenie, utrzymywanie oraz następstwa.

11.Zmiany behawioru jako podstawowe kryterium oceny nowo wprowadzonych technologii chowu trzody chlewnej.

12.Wykorzystanie obserwacji zachowania loch i prosiąt w okresie okołoporodowym do optymalizacji warunków chowu (wyposażenie kojca, ochrona przed urazami i przygnieceniami).

13.Technopatie i stereotypie behawioralne w chowie świń ? występowanie, możliwości przeciwdziałania. Stres w chowie świń.

14.Ocenia stosowanych systemów chowu świń pod kątem wymogów dobrostanu - kryteria oceny (produkcyjne, fizjologiczne i behawioralne).

15.Potencjalne uciążliwości i zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z chowu wielkotowarowego świń.

Literatura:

Aktualne artykuły ukazujące się w Przeglądzie Hodowlanym, Trzodzie Chlewnej, Medycynie Weterynaryjnej oraz w zagranicznej literaturze naukowej i popularnonaukowej

Efekty uczenia się:

ZOO1_W09 zna zasady hodowli, chowu oraz techniki żywienia

zwierząt gospodarskich, metody produkcji i oceny pasz oraz obliczania zasobów paszowych

ZOO1_W15 posiada szczegółową wiedzę z zakresu hodowli i chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących z uwzględnieniem typu użytkowego.

ZOO1_W28 posiada wiedzę o przydatności różnych gatunków

zwierząt jako modeli w badaniach biologiczno medycznych oraz zna zasady opracowywania programów profilaktycznych

ZOO1_U03 rozpoznaje okolice ciała zwierząt domowych oraz

określa położenie poszczególnych narządów wewnętrznych, ocenia budowę i funkcjonowanie poszczególnych komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierzęcia, interpretuje zachowania behawioralne zwierząt w świetle praw fizjologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Punktowana aktywność studentów w czasie zajęć

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)