Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inseminacja trzody chlewnej/ kurs na uprawnienia/

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.975XX.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inseminacja trzody chlewnej/ kurs na uprawnienia/
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Znaczenie i organizacja unasieniania trzody chlewnej w Polsce i wybranych krajach europejskich, zasady postępowania ze zwierzętami podczas wykonywania zabiegu unasieniania, metody unasieniania loch i charakterystyka sprzętu do unasieniania

Efekty kształcenia: Elektyw specjalistyczny przygotowujący studentów do wykonywania pracy inseminatora loch. Warunkiem zaliczenia elektywu jest pozytywne zaliczenie egzaminu komisyjnego uprawniającego do wykonywania zawodu inseminatora.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Znaczenie i organizacja unasieniania trzody chlewnej w Polsce i wybranych krajach europejskich 2 godz.

2. Wybrane czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na użytkowość rozpłodową loch 2 godz.

3. Objawy i czas trwania rui u loch 2 godz.

4. Termin unasieniania 2 godz.

5. Zasady postępowania ze zwierzętami podczas wykonywania zabiegu unasieniania 2 godz.

6. Charakterystyka nasienia knura - pobieranie i przygotowanie do unasieniania 2 godz.

7. Metody unasieniania loch i charakterystyka sprzętu do unasieniania 2 godz.

TERMATYKA ĆWICZEŃ:

1. Ćwiczenia terenowe w Stacji Eksploatacji Knurów - organizacja i zasady funkcjonowania Stacji 8 godz.

2. Praktyczne unasienianie loch w Stacji Doświadczalnej w Olszanicy 8 godz.

Literatura:

Autorskie opracowanie wykładów,

Artykuły z czasopism branżowych.

Efekty uczenia się:

Opisuje i definiuje zagadnienia dotyczące rozrodu świń i zależności wpływające na efektywność procesów produkcji i reprodukcji w stadzie świń

Określa zależności i czynniki wpływające na użytkowość rozpłodową loch i knurów

Zna metody unasieniania loch i charakteryzuje sprzęt do unasieniania

Potrafi ocenić przydatność nasienia knura do inseminacji

Potrafi rozpoznać objawy rujowe i określić właściwy termin unasieniania

Potrafi wykonać zabieg inseminacji lochy

Jest świadom konieczności ciągłego samokształcenia, doskonalenia swoich kwalifikacji i śledzenia nowości w aspekcie szybkiego rozwoju i ciągłych zmian w zakresie technicznego wyposażenia budynków inwentarskich jak i ich konieczności dostosowywania do rosnących wymagań coraz doskonalszych genetycznie zwierząt

Ma świadomość wpływu warunków utrzymania zwierząt na jakość uzyskiwanych produktów a tym samym ryzyka decyzji podejmowanych w zakresie wszelkich aspektów związanych z zarządzaniem produkcją fermową

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazując się kreatywnością w pracy zespołowej, mając świadomość ryzyka wykonywanej działalności związanej z chowem i hodowla świń, przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz wartości materialnej powierzonego mienia.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – ustny. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 75% pytań; warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć praktycznych z unasieniania loch.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)