Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne zastosowanie metod optymalizacji komfortu bytowego świń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.971XX.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne zastosowanie metod optymalizacji komfortu bytowego świń
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie studentom nowoczesnych urządzeń, oraz kompletnych systemów służących do sterowania klimatem w pomieszczeniach dla trzody chlewnej, które zmniejszają pracochłonność obsługi zwierząt i poprawiają ich stan zdrowia. Technologia urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych rozwija się bardzo szybko. Do sterowania klimatem służą już nie pojedyncze urządzenia działające każde z osobna, lecz połączone są one w systemy pozostające pod kontrolą komputera, który dane do sterowania pobiera z rozwiniętego systemu czujników. Podczas zajęć przedstawione zostaną nie tylko budowa i zasada działania urządzeń i systemów sterowania klimatem, lecz także ekonomiczne aspekty ich stosowania i zagrożenia wynikające z zaniedbań w tym zakresie.

Zajęcia mają charakter wykładów wspomaganych techniką multimedialną połączonych z dyskusją. Planowany jest też wyjazd w teren w celu zwiedzenia dwóch ferm o skrajnie różnym wyposażeniu w systemy sterowania klimatem, obe

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Omówienie minimalnych i optymalnych warunków utrzymania poszczególnych grup technologicznych świń w świetle prawa i obserwacji praktycznych. Potencjalne zaburzenia zachowań i choroby świń wywołane przez nieodpowiednie warunki mikroklimatu i wyposażenie pomieszczeń. Wpływ systemu utrzymania na komfort zwierząt, ich zachowanie, zdrowie i produkcyjność 6 godz.

2. Znaczenie wymiany powietrza dla zdrowia i produkcyjności świń. Tradycyjne i nowoczesne urządzenia wentylacyjne - budowa i zasada działania. Koszty eksploatacyjne i ekonomiczne aspekty stosowania różnych urządzeń 4 godz.

3. Wpływ temperatury na zdrowie i produkcyjność świń. Urządzenia grzewcze - budowa i zasada działania. Proste urządzenia ochładzające i zaawansowane systemy klimatyzacji. Koszty eksploatacyjne i ekonomiczne aspekty stosowania różnych urządzeń 4 godz.

4. Wilgotność powietrza a zdrowie i produkcyjność świń. Urządzenia sterujące wilgotnością powietrza - budowa i zasada działania. 2 godz.

5. Skorelowane działanie urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, ochładzających i nawilżających jako podstawa automatycznego systemu kierowanego komputerem odbierającym dane z czujników. Koszty eksploatacyjne i ekonomiczne aspekty stosowania zintegrowanych systemów sterowania klimatem 2 godz.

6. Znaczenie światła dla zdrowia i produkcyjności świń. Wady i zalety różnych systemów oświetlenia pomieszczeń. 2 godz.

7 Zasady profilaktyki ogólnej. Higiena pomieszczeń. Sposoby mycia, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Śluzy sanitarne. Farmakologiczne metody łagodzenia reakcji stresowej świń 2 godz.

8. Budowa, zasada działania i obsługa systemu sterowania mikroklimatem pomieszczeń inwentarskich w Stacji Doświadczalnej Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy w Olszanicy 2 godz.

9. Praktyczne zastosowanie i efektywność produkcyjna i ekonomiczna różnych systemów sterowania klimatem pomieszczeń inwentarskich w warunkach produkcji wielkotowarowej - wyjazd do komercyjnych ferm wielkotowarowych 4 godz.

Literatura:

Pejsak Z. Ochrona zdrowia i terapia chorób świń. PWR Poznań 2007

Grudniewska B. Hodowla trzody chlewnej. Wydawnictwo ART Olsztyn 1998

Zootechnika tom I. Praca zbiorowa. PWRiL Warszawa 1986

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)