Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.KUINV.SM.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury in vitro
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu: Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom różnych typów hodowli komórkowych. Wykłady umożliwią zaznajomienie się z historią oraz z wybranymi typami hodowli komórkowych roślin i zwierząt. Ćwiczenia dotyczące hodowli komórek zwierzęcych zapoznają studentów z pracą w warunkach sterylnych, metodami zakładania pierwotnych hodowli komórkowych, wyprowadzaniem linii komórkowych, sposobami liczenia, pasażowania i mrożenia komórek zwierzęcych. Tematyka roślinna obejmować będzie informacje dotyczące rozmnażania roślin w warunkach in vitro. W części ćwiczeniowej studenci będą nabywać umiejętności posługiwania się technikami roślinnych kultur in vitro m.in. poprzez samodzielne zakładanie doświadczeń.

Pełny opis:

Po wysłuchaniu wykładów student powinien być w stanie scharakteryzować specyfikę wyposażenia i funkcjonowania laboratorium hodowli komórek in vitro. Zna rodzaje hodowli in vitro komórek zwierzęcych: hodowle pierwotne i linie komórkowe. Potrafi omówić cykl komórek w hodowli in vitro oraz wybrane teorie starzenia komórek. Zna metody izolacji, liczenia i identyfikacji komórek. Wie co to są hodowle typu monolyer, hodowle w zawiesinie,hodowle agregatów, sferocytów i hodowle organotypowe. Potrafi scharakteryzować rozwój i znaczenie roślinnych kultur in vitro. Wie co to jest totipotencja komórek roślinnych. Potrafi omówić podstawowe pożywki wykorzystywane w kulturach in vitro. Umie scharakteryzować mikrorozmnażanie roślin: kultury pąków wierzchołkowych, bocznych, merystemów. Zna sposoby uwalniania roślin od patogenów. Umie stosować mikrorozmnażanie roślin: morfogeneza przybyszowa, somatyczna embriogeneza, sztuczne nasiona oraz jak przechowywać materiał roślinny. Umie przygotować kultury kalusowe, zawiesinowe i protoplastów oraz kultury korzeniowe, pylników, mikrospor, zalążków, zalążni i zarodków zygotycznych. Potari wykonać selekcję w kulturach in vitro,

Literatura:

1. Davis J.M. Basic cell culture. Oxford University Press. 2001.

2.Freshney R.I. Culture of animal cells. A manual of basic technique. 4th Edition. Wiley-Liss. 2001.

3.Fundamental techniques in cell culture. A laboratory handbook. SIGMA. 2002.

4.Stokłosowa S. Hodowla komórek i tkanek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

5.Malepszy S. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa. 2009.

6.Skucińska B. Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur in vitro. UR, Kraków. 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą hodowli in vitro komórek zwierzęcych i roślinnych, wykorzystywanych podłoży i zastosowania technik in vitro w biologii oraz w rolnictwie. Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą budowy komórki, procesów biochemicznych zachodzących w poszczególnych jej przedziałach w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych.Zna podstawowe techniki pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej w warunkach in vitro i metody wykorzystania materiału biologicznego do badań. Ma wiedzę z zakresu hodowli pierwotnych i linii komórkowych, hodowli w zawiesinie. Zna podstawowe metody izolacji, liczenia i identyfikacji komórek. Posiada wiedzę z zakresu typów kultur in vitro oraz technik mikrorozmnażania roślin.

Umiejętności

Po zaliczeniu ćwiczeń student potrafi zaprojektować pracownię i prowadzić doświadczenia w warunkach in vitro. Potrafi przeprowadzać eksperymenty z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik do prowadzenia podstawowych hodowli pierwotnych komórek zwierzęcych oraz linii komórkowych. Umie zastosować typową technikę mikroskopową i jej optymalizację w kulturach tkankowych zwierząt, ma umiejętność liczenia komórek. Przeprowadza i interpretuje wyniki analiz służących do oceny stanu fizjologicznego komórki. Planuje i przeprowadza doświadczenia z zastosowaniem wybranych technik barwienia hodowli in vitro, zamraża i rozmraża komórki oraz interpretuje uzyskane dane. Potrafi korzystać z podstawowego sprzętu i aparatury stosowanej w laboratorium kultur in vitro. Potrafi przygotować pożywkę oraz odkażać, izolować i wykładać eksplantaty. Potrafi przygotować rośliny do aklimatyzacji. Potrafi samodzielnie lub w zespole analizować wyniki oraz wyciągać wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.

Kompetencje społeczne

Pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami, których realizacja jest długofalowa. Wykazuje odpowiedzialność wynikającą ze stosowanych technik in vitro; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, dba o właściwe planowanie i realizację zadań służących do wykonania określonego przedsięwzięcia badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: zaliczenie ma formę pisemną (pytania otwarte); ocenie podlega materiał będący treścią wykładów oraz ćwiczeń

na ocenę 5,0 - >90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,5 - 81-90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,0 - 71-80% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 3,5 - 61-70% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 3,0 - 55-60% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 2,0 <55% poprawnych odpowiedzi

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)