Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka molekularna w hodowli zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.DMWHZ.NM.HZOXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka molekularna w hodowli zwierząt
Jednostka: Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka wykładów i ćwiczeń obejmuje wybrane zagadnienia związane z diagnostyką molekularną DNA. Wykłada rolę genu i genomu jako źródła informacji dla celów diagnostycznych oraz zjawisko polimorfizmu DNA. Student poznaje metody izolacji DNA, samodzielnie izoluje zwierzęce DNA genomowe, ocenia jakość i ilość wyizolowanego materiału. Zaznajamia się ze zjawiskiem mutacji oraz metodami detekcji mutacji na poziomie DNA. W trakcie wykładów i ćwiczeń analizowane jest występowanie markerów molekularnych (genów głównych i kandydujących) potencjalnie wykorzystywanych w selekcji zwierzą gospodarskich, poznawane są metody wykrywania mutacji z zastosowaniem: łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) oraz polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP) czy metody SSCP. Praktycznie przeprowadzana jest amplifikacja fragmentów wybranych genów i rozpoznawanie genotypów zwierząt m.in. nosicieli chorób genetycznych

Pełny opis:

Termin - diagnostyka molekularna DNA/historia i dzień dzisiejszy, genom jako źródło informacji dla celów diagnostycznych. Mutacja - źródło zmienności populacji.Identyfikacja mutacji wybranych genów warunkujących ważne cechy produkcyjne i choroby genetyczne zwierząt. Loci cech ilościowych (QTLs) użytkowości mlecznej i mięsnej bydła i trzody chlewnej.Polimorfizm i ekspresja wybranych genów z nadrodziny TGF-beta oraz ich znaczenie w regulacji wzrostu mięśni oraz parametrów użytkowości rozpłodowej u świń, bydła i owiec. Polimorfizm w genach GDF-9 i BMP15 u owiec ras plennych.

Gen Callipyge

Encefalopatie gąbczaste zwierząt, znaczenie polimorfizmu w genie białka prionowego u owiec – programy hodowlane.

Ćwiczenia:

1. Zasady pracy w laboratorium diagnostycznym DNA, przepisy bhp, pobieranie materiału biologicznego,

Izolacja DNA genomowego z krwi zwierzęcej, zasady przechowywania i przesyłania wyizolowanego DNA

2. Ocena wyizolowanego DNA

Pomiar spektrofotometryczny wyizolowanego DNA - Ocena ilości i jakości

3. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym.

Analiza struktury wybranych genów /istotnych z punktu widzenia hodowcy/ pod względem wykrywania mutacji, omówienie zasady łańcuchowej reakcji polimerazy – PCR. Przeprowadzenie amplifikacji fragmentu wybranych genów. Ocena produktu PCR na żelu agarozowym

4. Omówienie zasady metody RFLP i praktyczne przeprowadzenie reakcji RFLP dla produktów PCR. Enzymy restrykcyjne i ich wykorzystanie w praktyce. Elektroforeza fragmentów restrykcyjnych DNA w żelu agarozowym. Metoda SSCP i jej wykorzystanie.

Literatura:

Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej. Pod redakcją M. Świtońskiego, Wyd. AR Poznań 2004.Bitechnologia zwierząt. Pod redakcją L. Zwierzchowskiego. PWN 1997.Genomy. T.A. Brown. PWN 2001

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)