Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka molekularna DNA w hodowli zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.DIMO9.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka molekularna DNA w hodowli zwierząt
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka wykładów i ćwiczeń obejmuje wybrane zagadnienia związane z diagnostyką molekularną DNA. Wykłada rolę genu i genomu jako źródła informacji dla celów diagnostycznych oraz zjawisko polimorfizmu DNA. Student poznaje metody izolacji DNA, samodzielnie izoluje zwierzęce DNA genomowe z krwi, ocenia jakość i ilość wyizolowanego materiału. Zaznajamia się z metodami detekcji mutacji na poziomie DNA. W trakcie wykładów i ćwiczeń analizowane jest występowanie markerów molekularnych (genów głównych i kandydujących) wykorzystywanych w selekcji zwierzą gospodarskich, poznawane są metody wykrywania mutacji z zastosowaniem: łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) oraz polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP) czy metody SSCP. Praktycznie przeprowadzana jest amplifikacja fragmentów wybranych genów i rozpoznawanie genotypów zwierząt m.in. nosicieli chorób genetycznych.

Pełny opis:

Wykłady:

Termin - diagnostyka molekularna DNA/historia i dzień dzisiejszy, genom jako źródło informacji dla celów diagnostycznych. Mutacja - źródło zmienności populacji.

Identyfikacja mutacji wybranych genów warunkujących ważne cechy produkcyjne i choroby genetyczne zwierząt. Loci cech ilościowych (QTLs) użytkowości mlecznej i mięsnej bydła i trzody chlewnej.

Polimorfizm sekwencji kodujących i regulacyjnych i ich wpływ na użytkowość mleczną i mięsną bydła,świń i owiec.

Polimorfizm i ekspresja wybranych genów z nadrodziny TGF-beta oraz ich znaczenie w regulacji wzrostu mięśni oraz parametrów użytkowości rozpłodowej u świń, bydła i owiec.

Gen Callipyge - imprinting genetyczny

Encefalopatie gąbczaste zwierząt, znaczenie polimorfizmu w genie białka prionowego u owiec – programy hodowlane.

Diagnostyka molekularna DNA w mikrobiologii i w weterynarii.

Ćwiczenia:

Zasady pracy w laboratorium diagnostycznym DNA, przepisy bhp, pobieranie materiału biologicznego,

Izolacja DNA genomowego z krwi, zasady przechowywania i przesyłania wyizolowanego DNA

Ocena ilościowa i jakościowa wyizolowanego DNA

Elektroforeza DNA w żelu agarozowym.

Omówienie zasady łańcuchowej reakcji polimerazy – PCR. Przeprowadzenie amplifikacji fragmentu wybranych genów. Ocena produktu PCR na żelu agarozowym

Enzymy restrykcyjne i ich wykorzystanie. Omówienie metody PCR- RFLP i praktyczne przeprowadzenie reakcji RFLP dla przykładowego fragmentu genu. Elektroforeza fragmentów restrykcyjnych DNA w żelu agarozowym.

Obliczanie frekwencji występowania alleli i genotypów analizowanych loci populacji badanej. Analiza bioinformatyczna odcinka genu amplifikowanego w trakcie ćwiczeń, porównanie do sekwencji nukleotydowej w banku genów Baza NCBI.

Polimorfizm mikrosatelitarny, prezentacja rozdziału w żelu poliakrylamidowym, srebrzenie i analiza uzyskanych wyników.

Przesiewowe metody badania mutacji w populacji, praktyczne przeprowadzenie metody SSCP.

Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy DNA, barwniki i sondy, zalety i wady reakcji.

Literatura:

Genomika bydła i świni. Pod redakcją L. Zwierzchowskiego i M. Świtońskiego, Wyd. UP Poznań 2009.

Biotechnologia zwierząt. Pod redakcją L. Zwierzchowskiego. PWN 1997.

Genomy. T.A. Brown. PWN 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- metody i techniki oraz analizy instrumentalne wykorzystywane w diagnostyce genetycznej zwierząt

- zagadnienia z zakresu diagnostyki molekularnej zwierząt gospodarskich. polimorfizmu DNA w genomach zwierząt gospodarskich. Charakteryzuje rodzaje polimorfizmu DNA w kontekście wykorzystania jako źródła markerów molekularnych.

- zagadnienia z zakresu wykorzystania technik biotechnologicznych w doskonaleniu populacji zwierząt gospodarskich.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- samodzielnie przeprowadzać eksperymenty, interpretować ich wyniki, wyizolować kwasy nukleinowe ze zwierzęcego materiału biologicznego, ocenić jego jakość i przydatność do analiz molekularnych.

- analizować i twórczo wykorzystać informacje ze źródeł dotyczących diagnostyki molekularnej zwierząt

- dobrać techniki diagnostyki genetycznej w poszukiwaniu zmienności u zwierząt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- współpracy w ramach zespołu i koordynacja jego pracy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)