Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody in situ i ex situ w ochronie zasobów genetycznych zwierząt (owce, bydło, świnie, konie, ptaki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.9SITU.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody in situ i ex situ w ochronie zasobów genetycznych zwierząt (owce, bydło, świnie, konie, ptaki)
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiele polskich rodzimych ras bydła, owiec, kóz, koni, świń i drobiu nie ujawniających posiadanych cech ilościowych i jakościowych na poziomie zadawalającym oczekiwania współczesnego konsumenta. Silnie wyspecjalizowana współczesna produkcja zwierzęca eliminuje zwierzęta gospodarskie niespełniajace wymagań wysokiej produktywnosci, co śilnie wpływa na zmniejszanie ich bioruznorodności genetycznej. Dlatego też, przedmiot ten ma za zadanie zapoznać studentów ze sposobami ochrony in situ i ex situ zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich zagrożonych wyginięciem oraz metody badania i zachowania bioróżnorodności. Zostaną także przedstawione metody tworzenia banków genów, gromadzenia materiału genetycznego, tworzenia i utrzymanie stad zachowawczych, procedury diagnostyki molekularnej i analizy polimorfizmu DNA (QTL) w badaniach i ochronie bioróżnorodności zagrożonych populacji zwierząt domowych.

Pełny opis:

Brak opisu

Literatura:

1. Gabrisa J. Atlas Zwierząt Gospodarskich. PWRiL, Warszawa 1975

2. Wiadomości Zootechniczne –nr Specjalny. Stan Zasobów Genetycznych Zwierząt dla Wyżywienia i Rolnictwa na Świecie Nr 1, 2008

3. http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz potrzebę prowadzenia działań z tego zakresu, a także ochronę i reintrodukcje wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących. Opisuje metody i zastosowanie biotechnik rozrodu i diagnostyki genetycznej w chowie i hodowli zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem przydatności tych metod w ochronie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków i ras. Stosuje metody biotechnologii gamet, posługuje się technikami genetyki molekularnej w identyfikacji nosicielstwa genów warunkujących choroby genetyczne i cechy użytkowe zwierząt. Wykazuje umiejętność pobrania, zabezpieczenia, przechowywania i analizy materiału biologicznego i genetycznego w celach ochrony bioróżnorodności zwierząt oraz interpretuje informacje z różnych źródeł dotyczących ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się, ciągłego dokształcania przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia ochrony zasobów genetycznych zwierząt dla zachowania biróżnorodności. Jest zorientowany na działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka oraz przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze zootechniki i środowiska bytowania zwierząt

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)