Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia w sterowaniu sezonowością rozrodu i laktacji u owiec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.9ROZR.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w sterowaniu sezonowością rozrodu i laktacji u owiec
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom najnowszych osiągnięć biotechnologii rozrodu dotyczących sterowania procesami rozrodczymi na przykładzie owiec, kóz i bydła. Zadaniem przedmiotu jest ponadto zapoznanie studentów z najnowszymi wynikami badań jakie prowadzone są w Polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych z zakresu interakcji endokrynnych hormonów wykazujących rytmy okołosezonowe. W ramach ćwiczeń pokazowych i praktycznych przekazana zostanie wiedza dotycząca metod stymulacji i synchronizacji rui, zapłodnienia in vitro, transferu zarodków, hodowli in vitro szyszynki oraz gruczołu mlekowego.

Pełny opis:

1. Układ rozrodczy owiec i kóz budowa anatomiczna, charakterystyka i specyfika gatunkowa.

b. dojrzewanie płciowe i rozwój układu rozrodczego maciorki, kozy, tryka i kozła

c. budowa anatomiczna układu rozrodczego owcy i kozy ze szczególnym uwzględnieniem różnic i podobieństw

d. zapoznanie z budową układu rozrodczego tryka i kozła, ze szczególnym uwzględnieniem różnic i podobieństw

2. Cykl rujowy owcy i kozy

a. omówienie cyklu rujowego owcy i kozy i jego regulacją hormonalną

b. rodzaje i sposoby synchronizacji rui u owiec i kóz

c. rola synchronizacji rui w hodowli małych przeżuwaczy

3. Inseminacja w hodowli owiec i kóz, trudności i korzyści w jej stosowaniu

a. specyfika inseminacji owiec i kóz

b. rodzaje inseminacji oraz synchronizacja rui

c. cel sztucznego unasieniania

d. wady i zalety inseminacji

4. Laparoskopia jako technika diagnostyczna i metoda inseminacji owiec i kóz

a. diagnostyczna laparoskopia jamy brzusznej

b. laparoskopowa inseminacja domaciczna owiec i kóz

c. wady i zalety laparoskopii

5. Ultrasonograficzne metody wizualizacji jamy brzusznej małych przeżuwaczy

a. ultrasonografia w diagnostyce narządów wewnętrznych jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem układu rozrodczego

b. diagnostyka ciąży u owiec i kóz, wady i zalety metody USG

6. Zapłodnienie in vitro u małych przeżuwaczy

a. poszczególne etapy metody zapłodnienia in vitro

b. rodzaje stosowanych metod

7. Najnowsze kierunki w klonowaniu ssaków

a. klonowanie reprodukcyjne

b. klonowanie somatyczne

8. Transgeneza u owiec i kóz

a. cele transgenezy zwierząt

b. metody otrzymywanie transgenicznych zwierząt

c. korzyści produkowania białek w mleku owiec i kóz

9. Wykorzystanie hodowli komórkowych w celu przyspieszenia prac nad rozrodem małych przeżuwaczy

a. określanie profilu hormonalnego maciorek na modelu hodowli komórkowych

b. rozpoznanie interakcji hormonalnych na podstawie współhodowli

komórkowych

10. Wpływ ksenobiotyków na procesy rozrodu u owiec i kóz

a. rodzaje ksenobiotych i ich charakterystyka

b. hormonomimetyzm i zaburzenia rozrodu

c. sposób działania dioksyn

11. Rola melatoniny w regulacji rytmów okołodobowych i sezonowych u owiec

a. profil syntezy melatoniny u zwierząt o cechach sezonowości rozrodu

b. cechy rytmu dobowego i sezonowego melatoniny u owiec

12. Wpływ zróżnicowanego fotoperiodu na procesy rozrodu u małych przeżuwaczy

a. rola egzogenej melatoniny w sekrecji hormonów gonadotropowych u owiec

b. melatonina jako modulator procesów rozrodu u jagniąt

13. Odziaływanie hormonów egzogennych na komórki przysadki- badania in vitro

a. zmiany sekrecji LH i FSH

b. profil hormonów laktotropowych

c. oreksyna a profil prolaktyny

14. Biologiczne uwarunkowania laktacji u owiec

a. budowa i rozwój gruczołu mlekowego

b. rola osi podwzgórzowo-przysadkowej w procesie laktopoezy i laktogenezy

c. laktacja prowokowana

15. Biotechnologiczne metody sterowania procesami laktacji

a. uwarunkowania sekrecji mleka w warunkach zróżnicowanego fotoperiodu

b. rola zegara biologicznego w regulacji laktacji u owiec

c. melatonina jako modulator sekrecji hormonów laktotropowych

Literatura:

1. Sotowska-Brochocka J. Fizjologia zwierząt, zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2001.

2. Bielański A., Tischner M. Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich. UNIVERSITAS 1993.

3. Stokłosowa ST. Hodowla komórek i tkanek. PWN 2004.

4. Krzymowski T. Fizjologia zwierząt. PWRiL 1989.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)