Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ksenobiotyki w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.9KSEN.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ksenobiotyki w środowisku
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady maja na celu przedstawienie problemu oddziaływania na człowieka i zwierzęta obecnych w środowisku związków zwanych ksenobiotykami. Omówione zostaną związki występujące w składzie produktów codziennego użytku takich jak kosmetyki, leki i środki czystości oraz konsekwencje ich przedostania się do organizmu. Przedstawione zostanie również szkodliwe działanie składników stosowanych w przy produkcji plastiku oraz konsekwencje użytkowania plastikowych opakowań do odzieży, żywności i kosmetyków. Omówiony zostanie komórkowy mechanizm działania tych związków, źródła ich powstawania, ich bioakumulacja w organizmach żywych oraz biomagnifikacja w ekosystemach. Przedstawione zostanie oddziaływanie ksenobiotyków na układ endokrynny, na procesy rozrodu, rozwój układu nerwowego, jak również na procesy proliferacji i apoptozy komórek oraz tworzenie notworów. Omówiony zostanie mechanizm działania ksenoestrogenów oraz aktywność enzymów metabolizujących ksenobiotyki.

Pełny opis:

Po wysłuchaniu wykładów student powinien być w stanie scharakteryzować podstawowe pojęcie ksenobiotyków oraz źródła ich pochodzenia. Będzie umiał wyjaśnić czym zajmuje się toksykologia i jakimi metodami się posługuje. Na wykładach przedstawiony zostanie receptorowy mechanizm działania ksenobiotyków oraz ich metabolizm. Przedstawione zostaną główne grupy ksenobiotyków pochodzenia antropogennego takie jak: dioksyny i polichlorowane bifenyle, katastrofy ekologiczne przez nie spowodowane oraz długotrwałe konsekwencje ich stosowania w przemyśle. Omówiona zostanie historia rozwoju badan nad ksenobiotykami z uwzględnieniem historii stosowania DDT jako najbardziej kontrowersyjnego pestycydu. Omówione również zostaną niebezpieczne dla zdrowia składniki plastiku i niebezpieczeństwo ich powszechnego stosowania w odzieży, opakowaniach, żywności i przedmiotach codziennego użytku. Wykłady zapoznają studenta z ksenobiotykami i związkami stosowanymi jako składniki kosmetyków, leków i środków czystości. Omówione zostaną zaburzenia procesów endokrynnych i rozrodczych wywołane działaniem tych związków. Przedstawiony zostanie problem estrogenizacji środowiska i jej zagrożenia dla zwierząt i ludzi. Omówione zostaną badania dotyczące związku ksenobiotyów z chorobami cywilizacyjnymi takimi jak: niepłodność, otyłość, zaburzenia układu nerwowego i immunologicznego oraz nowotwory. Przedstawione zostaną zagrożenia związane z rozwojem nanotechnologii. Wykłady zapoznają również studentów z naturalnymi ksenobiotykami – fitoestrogenami, ich działaniem i wykorzystaniem

Literatura:

1. Theo Colborn, Dianne Dumanowski, John Myers. Nasza skradziona przyszłość. Amber 1996.

2.Tapiero H, Ba GN, Tew KD.: Estrogens and environmental estrogens. Biomed harmacother. 2002 Feb;56(1):36-44.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student opisuje i definiuje podstawowe zjawiska, procesy biofizyczne i biologiczne zachodzące w organizmach ludzkich i zwierzęcych pod wpływem obecnych w środowisku ksenobiotyków

2. Student objaśnia procesy fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w organizmach zwierzęcych pod wpływem ksenobiotyków i związków obecnych w środowisku

Umiejętności

1. Student analizuje zjawiska wpływające na zdrowie ludzi i zwierząt oraz stan środowiska naturalnego w aspekcie obecności ksenobiotyków pochodzenia naturalnego i antropogenicznego

2. Student korzysta ze zrozumieniem z literatury naukowej w języku polskim i angielskim, samodzielnie poszerza swoja wiedzę dotyczącą ksenobiotyków obecnych w środowisku

Kompetencje społeczne

1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się , ciągłego dokształcania przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych

2. Student samodzielnie wyszukuje w literaturze informacje dotyczące wpływu ksenobiotyków obecnych w środowisku na organizmy ludzi i zwierząt, także w językach obcych

3. Student formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień biologii, wykorzystuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej na temat związków obecnych w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: zaliczenie ma formę pisemną (pytania otwarte); ocenie podlega materiał będący treścią wykładów

Zakres ocen:

na ocenę 5,0 - >90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,5 - 81-90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,0 - 71-80% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 3,5 - 61-70% poprawnych odpowiedzi

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)