Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sezonowość w rozrodzie i laktacji owiec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.953XX.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sezonowość w rozrodzie i laktacji owiec
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie najnowszych doniesień naukowych dotyczących regulacji procesów rozrodczych i laktacji owiec, w których bierze udział światło i genetycznie uwarunkowany zegar biologiczny. Wykłady zapoznają studentów z budową anatomiczną szyszynki, molekularnymi podstawami regulacji syntezy i uwalniania melatoniny, przebiegiem bodźca świetlnego oraz neurohormonalnej regulacji laktacji. Zwrócona zostanie uwaga na rolę melatoniny i interakcji tego hormonu z innymi neuropeptydami zaangażowanymi w regulacji procesów rozrodczych na poziomie centralnego układu nerwowego. Ponadto poruszone zostaną tematy związane z wykorzystaniem światła w manipulacji cyklu rujowego owiec.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Budowa anatomiczna i fizjologia szyszynki ssaków.

" anatomia porównawcza szyszynki w gromadzie kręgowców 2 godz.

2. Rola światła w syntezie i uwalnianie melatoniny

" przebieg bodźca świetlnego

" schemat syntezy melatoniny 1 godz.

3. Fizjologia laktacji

" mammogeneza, laktopoeza, laktogeneza 1 godz.

4. Rola melatoniny w regulacji syntezy mleka u owiec / 2h

" rytm dobowy i roczny melatoniny

" wpływ melatoniny na zmiany stężenia prolaktyny u owiec laktujących 1 godz.

5. Wpływ długości dnia świetlnego na przebieg aktywności płciowej owiec 1 godz.

6. Regulacja wydzielania hormonów gonadotropowych 1 godz.

7. Interakcje pomiędzy neuropeptydami i melatoniną na poziomie centralnego układu nerwowego 1 godz.

8. Okołoroczny profil uwalniania leptyny i jej udział w procesach rozrodu u przeżuwaczy

Molekularne mechanizmy modulowania wrażliwości podwzgórza na poziom leptyny pod wpływem fotoperiodu 2 godz.

9. Najnowsze osiągnięcia w piśmiennictwie światowym dotyczące udziału fotoperiodu w regulacji procesów rozrodu u przeżuwaczy 1 godz.

10. Wyniki badań pracowników Katedry Hodowli Owiec i Kóz na temat prześledzenie interakcji pomiędzy melatoniną i leptyną w doświadczeniach in vitro i in vivo 1 godz.

11. Molekularne aspekty funkcjonowania zegara biologicznego u zwierząt 1 godz.

12. Charakterystyka uwalniania prolaktyny, oreksyny i greliny w rytmie okołorocznym a sezonowość rozrodu u owiec 1 godz.

Literatura:

1. Sotowska-Brochocka J. Fizjologia zwierząt, zagadnienia wybrane. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 81-123, 290-302, 2001.

2. Traczyk Z.. Fizjologia Człowieka w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

3. A. Longstaff. Neurobiologia. Praca Zbiorowa. PWN 2012.

4. Molik E., Misztal T., Zięba D. 2013. The effect of physiological and environmental factors on the prolactin profile in seasonally breeding animals. Wyd. Intech. Chapter 7. Book- Prolactin.121-139. ISBN 978-953-51-0943-3.

5. Molik E. Zieba-PrzybylskaD. 2017. Role of melatonin and the biological lock in regulating lactation in seasonal sheep. Wyd. Intech. Chapter 3. Book-Lactation .21-39. ISBN 978-953-51-3137-3.

6. Kirsz K., Szczęsna M., Borsuk A., Zięba D.A. Cross-talk between leptin, ghrelin and orexins in the central nervous system of seasonal animals – a review. Ann. Anim. Sci. 2017; 17:155-168.

7. Zieba, K.Kirsz, E. Molik, K. Romanowicz, A.K. Wojtowicz. Effects of orexigenic peptides and leptin on melatonin secretion during different photoperiods in seasonal breeding ewes. An in vitro study. Domest. Anim. Endocrinol. 2011, 40 (3): 139-146.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Rozróżnia budowę komórek i tkanek związanych z pracą zegara biologicznego u owiec, charakteryzuje rytmiczne funkcjonowanie komórek, tkanek, narządów i układów organizmu owiec, opisuje procesy sezonowości rozrodu i laktacji u małych przeżuwaczy

Identyfikuje mechanizmy procesów molekularnych związanych z mechanizmem działania zegara biologicznego u wszystkich organizmów żywych. Zna podstawy genetyki molekularnej.

Kompetencje: ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie otwartych odpowiedzi na pytania, obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

n/a

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)