Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechniczne metody wspomaganego rozrodu małych przeżuwaczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.952XX.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechniczne metody wspomaganego rozrodu małych przeżuwaczy
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom najnowszych osiągnięć biotechnologii rozrodu dotyczących sterowania i kontrolowania procesami rozrodu na przykładzie owiec i kóz. Zadaniem przedmiotu jest ponadto zapoznanie studentów z najnowszymi wynikami badań, jakie prowadzone są w Polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych z zakresu interakcji endokrynnych hormonów wykazujących rytmy okołosezonowe. W ramach przedmiotu przekazana zostanie wiedza dotycząca metod stymulacji i synchronizacji rui, zapłodnienia in vitro, transferu zarodków, hodowli in vitro komórek szyszynki, komórek jajnika oraz gruczołu mlekowego, klonowania somatycznego i udziału tych metod w praktyce wspomaganego rozrodu.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Układ rozrodczy owiec i kóz - budowa anatomiczna, charakterystyka i specyfika gatunkowa.

" dojrzewanie płciowe i rozwój układu rozrodczego maciorki, kozy, tryka i kozła

" budowa anatomiczna układu rozrodczego owcy i kozy ze szczególnym uwzględnieniem różnic i podobieństw

" zapoznanie z budową układu rozrodczego tryka i kozła, ze szczególnym uwzględnieniem różnic i podobieństw 2 godz.

2. Cykl rujowy owcy i kozy

" omówienie cyklu rujowego owcy i kozy i jego regulacją hormonalną

" rodzaje i sposoby synchronizacji rui u owiec i kóz

" rola synchronizacji rui w hodowli małych przeżuwaczy 2 godz.

3. Inseminacja w hodowli owiec i kóz, trudności i korzyści w jej stosowaniu

" specyfika inseminacji owiec i kóz

" rodzaje inseminacji oraz synchronizacja rui

" cel sztucznego unasieniania

" wady i zalety inseminacji 2 godz.

4. Laparoskopia jako technika diagnostyczna i metoda inseminacji owiec i kóz

" diagnostyczna laparoskopia jamy brzusznej

" laparoskopowa inseminacja domaciczna owiec i kóz

" wady i zalety laparoskopii 2 godz.

5. Ultrasonograficzne metody wizualizacji jamy brzusznej małych przeżuwaczy

" ultrasonografia w diagnostyce narządów wewnętrznych jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem układu rozrodczego

" diagnostyka ciąży u owiec i kóz, wady i zalety metody USG 2 godz.

6. Zapłodnienie in vitro u małych przeżuwaczy

" poszczególne etapy metody zapłodnienia in vitro

" rodzaje stosowanych metod 2 godz.

7. Najnowsze kierunki w klonowaniu ssaków

" klonowanie reprodukcyjne

" klonowanie somatyczne 2 godz.

8. Transgeneza u owiec i kóz

" cele transgenezy zwierząt

" metody otrzymywanie transgenicznych zwierząt

" korzyści produkowania białek w mleku owiec i kóz 2 godz.

9. Wykorzystanie hodowli komórkowych w celu przyspieszenia prac nad rozrodem małych przeżuwaczy

" określanie profilu hormonalnego maciorek na modelu hodowli komórkowych

" rozpoznanie interakcji hormonalnych na podstawie współhodowli komórkowych 2 godz.

10. Wpływ ksenobiotyków na procesy rozrodu u owiec i kóz

" rodzaje ksenobiotych i ich charakterystyka

" hormonomimetyzm i zaburzenia rozrodu

" sposób działania dioksyn 2 godz.

11. Rola melatoniny w regulacji rytmów okołodobowych i sezonowych u owiec

" profil syntezy melatoniny u zwierząt o cechach sezonowości rozrodu

" cechy rytmu dobowego i sezonowego melatoniny u owiec 2 godz.

12. Wpływ zróżnicowanego fotoperiodu na procesy rozrodu u małych przeżuwaczy

" rola egzogenej melatoniny w sekrecji hormonów gonadotropowych u owiec

" melatonina jako modulator procesów rozrodu u jagniąt 2 godz.

13. Oddziaływanie hormonów egzogennych na komórki przysadki- badania in vitro

" zmiany sekrecji LH i FSH

" profil hormonów laktotropowych

" oreksyna a profil prolaktyny 2 godz.

14. Biologiczne uwarunkowania laktacji u owiec

" budowa i rozwój gruczołu mlekowego

" rola osi podwzgórzowo-przysadkowej w procesie laktopoezy i laktogenezy

" laktacja prowokowana 2 godz.

15. Biotechnologiczne metody sterowania procesami laktacji

" uwarunkowania sekrecji mleka w warunkach zróżnicowanego fotoperiodu

" rola zegara biologicznego w regulacji laktacji u owiec

" melatonina jako modulator sekrecji hormonów laktotropowych 2 godz.

Literatura:

Sotowska-Brochocka J. Fizjologia zwierząt, zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2001.

Bielański A., Tischner M. Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich. UNIVERSITAS 1993.

Stokłosowa ST. Hodowla komórek i tkanek. PWN 2004.

Krzymowski T. Fizjologia zwierząt. PWRiL 1989.

Molik E. Zieba-Przybylska D. 2017. Role of melatonin and the biological clock in regulating lactation in seasonal sheep. Wyd. Intech. Chapter 3. Book-Lactation .21-39. ISBN 978-953-51-3137-3.

Zieba DA, Molik E. Agroecology. Animal Husbandry. Biology of small ruminants in relation to the environmental adaptation. 2014 (7)97-98. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego. ISBN 978-83-64758-06-5.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Rozróżnia budowę komórek i tkanek związanych z pracą zegara biologicznego u owiec, charakteryzuje rytmiczne funkcjonowanie komórek, tkanek, narządów i układów organizmu owiec, opisuje procesy sezonowości rozrodu i laktacji u małych przeżuwaczy, Identyfikuje mechanizmy procesów molekularnych związanych z rozrodem i laktacją owiec, zna i opisuje podstawowe zagadnienia dotyczące biotechnologii rozrodu owiec i zależności wpływające na produkcyjność.

Kompetencje: ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie otwartych odpwoeidzi na pytania, zakres obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)