Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody hodowli i ocena wartości użytkowej koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.MHOWU.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody hodowli i ocena wartości użytkowej koni
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nieodłącznym elementem kulturalnej hodowli zwierząt jest ich ocena, zarówno pod kątem użytkowym jak i hodowlanym. Jej celem jest uzyskanie jak najwięcej informacji o danym ogierze czy klaczy, co pozwala na stosowanie odpowiedniego doboru osobników.

Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom zasad, reguł i metod dotyczących poszczególnych etapów pracy hodowlanej koni: kontroli i oceny wartości użytkowej, oceny wartości hodowlanej, selekcji i doboru do rozrodu. Student weźmie również udział w przeprowadzanej corocznie ocenie użytkowości własnej na podstawie prób dzielności koni różnych ras i typów.

Pełny opis:

Wykłady (15h)

- Struktura stada, podstawowe informacje o celach i etapach pracy hodowlanej (2h)

- Pośrednie i bezpośrednie metody kontroli i oceny wartości użytkowej i rola treningu w tej ocenie (3h)

- Typy użytkowe koni a rodzaje prób dzielności (1h)

- Metody oceny wartości hodowlanej koni (1h)

- Metody i rodzaje selekcji (1h)

- Rodzaje doboru jednorodnego (kojarzenie) (1h)

- Rodzaje doboru niejednorodnego (krzyżowanie) (1h)

- Genetyczne uwarunkowanie niektórych cech (maści, odmiany, odznaki, cechy psychiczne, pokrojowe, wydolnościowe) (2h)

- Genetyczne uwarunkowania chorób i anomalii (1h)

- Markery genetyczne stosowane w hodowli i identyfikacji koni (antygeny erytrocytarne, polimorfizm białek i enzymy krwi, mikrosatelity, minisatelity i SNPs) (2h)

Ćwiczenia (30h)

- Ocena pokroju metodą bonitacyjną i liniową (2h)

- Pomiary biometryczne stosowane w kontroli i ocenie wartości użytkowej (2h)

- Określanie wieku koni na podstawie zmian zachodzących na zębach siecznych (2h)

- Zasady przeprowadzania prób dzielności na torach wyścigowych (ogiery i klacze ras: pełna krew angielska, czysta krew arabska, kłusaki, konie angloarabskie, rasy półkrwi) (2h)

- Zasady przeprowadzania prób dzielności w zakładach treningowych (ogiery i klacze ras: małopolska, wielkopolska, polski koń szlachetny półkrwi, trakeńskiej polskiej hodowli i ras importowanych ) (2h)

- Zasady przeprowadzania prób dzielności ogierów i klaczy rasy śląskiej (2h)

- Zasady przeprowadzania polowych prób dzielności ogierów i klaczy polskiego konia zimnokrwistego (2h)

- Zasady przeprowadzania polowych prób dzielności ogierów i klaczy konika polskiego (2h)

- Zasady przeprowadzania polowych prób dzielności ogierów i klaczy huculskich (2h)

- Zasady przeprowadzania alternatywnych prób dzielności dla koni różnych ras (próby polowe, Mistrzostwa Polski Młodych Koni, sport jeździecki, wyścigi konne, czempionat użytkowy) (2h)

- Udział w próbach dzielności na Torach Wyścigowych lub Zakładzie Treningowym (6h)

- Udział w ścieżce huculskiej lub próbach polowych, tarpaniadzie , MPMK (4h)

Literatura:

Hodowla koni - Witold Pruski, PWRiL W-wa, 2006

Hodowla koni - Jerzy Zwoliński, PWRiL W-wa, 1983

Metody doskonalenia koni - Marian Kaproń, Wydawnictwo AR w Lublinie, 1999

Programy hodowlane ras koni hodowanych w Polsce, PZHK 2008

Księgi Stadne koni różnych ras

Leksykon terminów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt - Bolesław Nowicki i wsp., PTZ W-wa 1994

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu hodowli i użytkowania koni, definiuje zasady i cele pracy hodowlanej

Formułuje reguły oceny eksterieru, interieru, cech psychicznych oraz wskaźników wydolności ruchowej w określonych typach użytkowania

Definiuje zasady przeprowadzania prób dzielności koni różnych typów i ras koni hodowanych w Polsce i za granicą. Opisuje zasady przeprowadzania oceny wartości hodowlanej. Definiuje rodzaje i metody selekcji, doboru jednorodnego (kojarzenia) i niejednorodnego (krzyżowania). Tłumaczy mechanizmy dziedziczenia cech, genetyczne uwarunkowania chorób i anomalii. Wskazuje markery genetyczne wykorzystywane w hodowli koni.

Umiejętności

Student przeprowadza ocenę pokroju koni wykorzystując metody opisowe, biometryczne i bonitacyjne, rozpoznaje wady budowy i postawy oraz wiek koni na podstawie wyglądu uzębienia. Analizuje zasady przeprowadzania kontroli i oceny wartości użytkowej koni różnych ras i typów. Zgodnie ze zdobytą wiedzą weryfikuje poprawność przeprowadzanych aktualnie w Polsce prób dzielności koni podczas zajęć praktycznych i terenowych

Kompetencje

Student ma świadomość istotności wpływu oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni na efekty hodowlane i ekonomiczne. Wykazuje aktywną postawę i chęć współpracy w grupie podczas zajęć praktycznych i terenowych. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w relacji człowiek – koń i dba o dobrostan koni.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: test wyboru i uzupełnień

Zaliczenie: zaliczeni ćwiczeń praktycznych i wyjazdowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Jarosław Łuszczyński, Magdalena Pieszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.