Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrolowany rozród koni w hodowli państwowej oraz chowie terenowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.KRKH9.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrolowany rozród koni w hodowli państwowej oraz chowie terenowym
Jednostka: Katedra Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Przedmiot obejmuje zagadnienia związane ze strukturą hodowli elitarnej koni różnych ras w Polsce utrzymywanych w warunkach państwowych i prywatnych stadnin koni, stad ogierów, ogierów uznanych oraz koni użytkowych, których rozród winien być kontrolowany oraz planowo i racjonalnie prowadzony. Obejmuje on aspekty biotechniczne stosowane w rozrodzie - sztuczne unasienianie nasieniem płynnym oraz schłodzonym lub mrożonym w zależności od struktury organizacyjnej hodowli i doboru par rodzicielskich w oparciu o programy hodowlne. Oddzielnie potraktowane są zagadnienia dotyczące krycia naturalnego klaczy terenowych przez ogiery państwowe oraz uznane a oddzielnie w zakresie organizacji Stacji Pozyskiwania i Dystrybucji Nasienia oraz Organizacji AJ.

Efekty kształcenia: Efektem kształcenia będzie znajomość systemów prowadzenia rozrodu kontrolowanego w chowie oraz hodowli koni w Polsce oraz umiejętność korzystania z tego systemu w praktyce hodowlanej.

Pełny opis:

Wykłady: 15 godz.- Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz

1.Przepisy Ustawy Hodowlanej i innych norm prawnych w sprawie organizacji rozrodu zwierząt w Polsce i ich obrocie międzynarodowym 2 godz.

2.Charakterystyka populacji koni w Polsce w hodowli elitarnej oraz hodowli terenowej 2 godz.

3.Aktualny stan pogłowia ogierów w SO – przeobrażenia organizacyjne w realizacji serwisu rozwodowego w terenowej hodowli koni. 2 godz.

4. Rola Związków Hodowców Koni i ANR w przebiegu procesu restrukturyzacji hodowli i rozrodu koni w okresie przeobrażeń systemu agrarnego w Polsce. 2 godz.

5. Zasady kwalifikacji ogierów i klaczy do rozrodu 2 godz.

6. Choroby kryjne, profilaktyka i terapia.2 godz.

7. Organizacja AI klaczy w Polsce.2 godz.

8. Seminarium podsumowujące.1 godz.

Ćwiczenia: 30 godz.- prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz

Dr inż. Zenon Podstawski, dr Anna Bittmar

1.Kwalifikacja oraz przygotowanie klaczy i ogiera do stanówki.( zaj. seminaryjne)2 godz.

2. Organizacja rozrodu w Stadninach Koni w Polsce (zaj. seminaryjne) 2 godz.

- status ogierów czołowych

- wymiana międzynarodowa ogierów

3.Selekcja ogierów i klaczy do rozrodu- w oparciu o testy 100 dniowe.( zaj. terenowe) 4 godz.

4.Organizacja i funkcja Państwowych Stad Ogierów (zaj. terenowe)4 godz.

5.Organizacja i prowadzenie terenowych Punktów Kopulacyjnych dla klaczy(zaj. terenowe)4 godz.

6.System stanówki w PSK zaj. terenowe) 4 godz.

7.Ocena i kwalifikacja nasienia ogierów do krycia naturalnego oraz sztucznego nasienia i konserwacji nasienia – laboratoryjne 4 godz.

8.Organizacja Stacji Pozyskiwania i Dystrybucji nasienia konserwowanego w Polsce oraz sztucznego unasieniania klaczy (zaj. terenowe) 4 godz.

9.Zaliczenie egzaminu.2 godz.

Zaliczenie przedmiotu: na podstawie egzaminu pisemnego.

Literatura:

- Bielański W. 1979. Rozród zwierząt. PWRiL, Warszawa

- Wierzbowski S., Kosiniak-Kamysz K. 1998. Kierowany rozród koni. Drukrol s.c., Kraków

- Tischner M., Kosiniak-Kamysz. 1996 Andrologia. Ogier – cz. V. Redakcja S. Wierzbowski, Platan

- Kaproń M. 1999. Metody doskonalenia koni. Wyd. AR. Lublin.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)