Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chów i hodowla psów i kotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.CIHPK.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla psów i kotów
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Materiał teoretyczny obejmuje szeroki przekrój zagadnień od podstawowych począwszy jak: ewolucja gatunku psowatych oraz ich udomowienie, zasady tworzenia nowych ras i odmian poprzez aspekty praktyczne chowu i hodowli związane z użytkowaniem psów i kotów różnych ras a także oddziaływanie człowieka na cechy charakterologiczne. Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z budową anatomiczną oraz fizjologicznymi funkcjami organizmu, profilaktyka weterynaryjną oraz przebiegiem schorzeń. Zagadnienia praktyczne związane są z budową anatomiczno-topograficzną psów i kotów, zasadami żywienia, określenia stanu zdrowia, przeprowadzenia badania klinicznego, metod określania terminu krycia lub sztucznego unasieniania a także zasad postępowania przy kryciu naturalnym oraz pomocy przy porodzie.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Charakterystyka ras psów i kotów występujących w świecie i w Polsce. 2 godz.

2. Kształtowanie się i tworzenie ras oraz ich rozmieszczenie w świecie, odmiany użytkowe 2 godz.

3. Kierunki użytkowania psów 2godz.

4. Zasady żywienia psów i kotów 2 godz.

5. Ekto i endo pasożyty charakterystyczne dla psów i kotów.2 godz.

6. Choroby psów i kotów ( wirusowe, bakteryjne, grzybice)2 godz.

7. Profilaktyka weterynaryjna w schorzeniach psów i kotów 2 godz.

8. Seminarium zaliczeniowe.1 godz

Tematyka ćwiczeń:

1. Budowa anatomiczno-morfologiczna i topograficzna psów i kotów z uwzględnieniem różnic rasowych. 2 godz.

2. Topografia i fizjologia wewnętrznych układów u psów 2 godz.

3. Plan badania w kierunku określenia zdrowotności. 2 godz.

4. Zagadnienia dotyczące rozrodu psów. 2 godz.

5. Zagadnienia dotyczące rozrodu suk. 2 godz.

6. Praktyczne aspekty rozrodu psów, postępowanie przy kryciu naturalnym, sztuczne unasienianie suk, badanie wczesnej ciąży i określenie terminu porodu, postępowanie przy porodzie fizjologicznym i skomplikowanym 2 godz.

7. Wzorce zachowań psów różnych ras 2 godz.

8. Seminarium zaliczeniowe 1 godz

Literatura:

1. Bielański A., Tischner M.: ( 1998) Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych . Drukrol S.C. Kraków

2. Strzeżek J. (red.): (2007)Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca. UWM Olsztyn

3. Gary C.W. , England. 1998. Rozród i położnictwo psów wg. Allena. SIMA WLW, Warszawa

4. Schwarz S. 2000. Problemy behawioralne psów i kotów. SIMA WLW, Warszawa

5. Dubel A. ( red) (2000) Rozród psów. Wyd. AR. Wrocław

6. Kosiniak-Kamysz., Jarosz.S. 1996. Andrologia. Pis i lis - Cz. VI. Redakcja S. Wierzbowski, Platan

7. Smyczyński L. 1983. Psy, rasy i wychowanie. PWR i L Warszawa

8. Kłoś M. ( RED. ZBIOR. ).1995. Prawie wszystko o jamnikach. MAKO Warszawa.

Efekty uczenia się:

Charakteryzuje różnice w budowie anatomicznej psów różnych ras oraz ich cechach charakterologicznych a także możliwościami różnych form użytkowania.

Posiada wiedzę z zakresu przebiegu procesów fizjologicznych umożliwiających ocenę stanu zdrowia, a także stosowaniu profilaktyki zabezpieczającej przed schorzeniami wirusowymi i bakteryjnymi.

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne o szerokim spectrum specjalizacji narządowej, ocenić stan zdrowia, właściwie opiekować się odchowem szczeniąt. W zakresie rozrodu potrafi określić moment owulacji suki i przeprowadzić krycie we właściwym terminie.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych do praktyki hodowlanej.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.