Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pielęgnacja koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKM.PIEKO.SI.HZOKX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pielęgnacja koni
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Człowiek korzystając z pracy koni, ma obowiązek zapewnić tym zwierzętom nie tylko paszę i wodę, ale również godziwe warunki bytowe, łącznie z zabiegami pielęgnacyjnymi w trosce o ich zdrowie. Dlatego też studenci zapoznają się z potrzebami koni w odniesieniu do pielęgnacji ich skóry i owłosienia oraz kopyt, a także z potrzebami tych zwierząt w zakresie pielęgnacji równowagi psychicznego. Na prowadzonych ćwiczeniach studenci zapoznają się zasadami pielęgnacji koni, podstawowym sprzętem, a także będą wykonywać samodzielnie zabiegi pielęgnacyjne przy koniach. Ponadto będą uczestniczyć w pokazowych zajęciach z zakresu pielęgnacji zębów u koni.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Środowisko naturalne koni, a potrzeba higieny, warunki pracy i obciążenie koni.

2 Zasady postępowania z koniem - bezpieczeństwo w czasie pielęgnacji.

3 Wpływ warunków panujących w stajniach na potrzeby pielęgnacyjne.

4 Skóra i okrywa włosowa - budowa, funkcje i postępowanie przy zaburzeniach.

5 Potrzeby pielęgnacyjne koni w zależności od sposobu ich wychowu i utrzymania.

6 Wytwory rogowe - funkcje fizjologiczne, zaburzenia.

7 Pastwiska i okólniki (stan techniczny i sanitarny), a pielęgnacja koni.

8 Czystość rzędu, uprzęży i ich stan techniczny, a problem pielęgnacji.

9 Lokalizacja i organizacja miejsca do zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowe wyposażenie w zależności od rasy i specyfiki ośrodka.

10 Sprzęt do pielęgnacji koni - konserwacja i dezynfekcja.

11 Podstawowe zabiegi pielęgnacyjnych przy koniach

12 Inne, specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne.

13 Różnice w pielęgnacji poszczególnych grup koni.

14 Znaczenie profilaktyki w pielęgnacji.

Ćwiczenia:

1 Wpływ stanu technicznego stajni i warunków w niej panujących na czystość koni.

2 Korzystanie z pastwisk i okólników ich stan techniczny, a problemy pielęgnacyjne

3 Powłoka skórna, okrywa włosowa koni, różnice rasowe, konsekwencje użytkowe.

4 Podstawowe zasady BHP podczas czyszczenia i pielęgnacji koni, kolejność wykonywania prac pielęgnacyjnych.

5 Znaczenie dopasowania, czystości rzędu i uprzęży dla zdrowia koni.

6 Podstawowy sprzęt do pielęgnacji koni, omówienie przeznaczenia poszczególnych narzędzi, mycie i dezynfekcja.

7 Pielęgnacja skóry, okrywy włosowej poszczególnych partii ciała, pielęgnacja grzywy ogona i szczotek pęcinowych.

8 Pielęgnacja ścięgien stawów, postępowanie przy zaburzeniach związanych z eksploatacją koni.

9 Pielęgnacja kopyt, podstawowe środki do pielęgnacji, ich przeznaczenie i zasady stosowania, higiena i zasady rozczyszczania.

10 Inne zabiegi pielęgnacyjne: kąpiel koni, mycie koni, korekcja uzębienia.

11 Specyficzne potrzeby w pielęgnacji poszczególnych grup koni w zależności od wieku i sposobu ich użytkowania, zabiegi profilaktyczne szczepienia i odrobaczanie.

Literatura:

W. Pruski, J. Grabowski, S. Schuch Hodowla Koni 1960/2006 r. wznowienie

W. Pruchniewicz, Akademia Jeździecka cz. I, 2007 r.

R. Kolstrung, P. Salmanowicz Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, reguły i metody obchodzenia się z koniem w aspekcie właściwej pielęgnacji i użytkowania. Opisuje zasady pielęgnacji koni, korekcji kopyt oraz wykorzystania właściwego sprzętu, narzędzi, przyrządów, materiałów i środków. Tłumaczy wpływ warunków panujących w stajniach na potrzeby pielęgnacyjne.

Definiuje uwarunkowania dobrostanu koni i ich higieny, profilaktyki, prewencji weterynaryjnej. Identyfikuje relacji między hodowlą i użytkowaniem koni a środowiskiem bytowania. Nazywa najczęstsze choroby zwierząt, zna ich przyczyny oraz profilaktykę.

Umiejętności

Rozpoznaje okolice ciała koni, zna funkcjonowanie poszczególnych komórek, tkanek, narządów i układów organizmu. Zna budowę i funkcję skóry i okrywy włosowej, wytworów rogowych. Interpretuje różnice rasowe i konsekwencje użytkowe. Przeprowadza pielęgnację skóry, okrywy włosowej poszczególnych partii ciała, pielęgnację ścięgien i stawów. Tłumaczy postępowanie przy zaburzeniach związanych z eksploatacją koni. Definiuje zasady rozczyszczania. Zna specyficzne potrzeby w pielęgnacji poszczególnych grup koni w zależności od wieku i sposobu ich użytkowania, zabiegi profilaktyczne szczepienia i odrobaczanie.

Ocenia dobrostan bytowania koni, interpretuje parametry mikroklimatyczne pomieszczeń inwentarskich.

Rozpoznaje stan zdrowia konia na podstawie jego zachowania i wyników badań diagnostycznych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w obchodzeniu się z końmi, umiejętnie używa sprzętów i narzędzi pielęgnacyjnych.

Kompetencje społeczne

Jest świadomy konieczności samokształcenia, doskonalenia umiejętności oraz wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności.

Wykazuje dbałość o dobrostan zwierząt oraz stan środowiska naturalnego. Jest świadomy ryzyka i potrafi ocenić swoje działania, ich wpływ na dobrostan zwierząt oraz skutki niedbałości.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny z części wykładowej i zaliczenie pisemne z części ćwiczeniowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)