Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena wartości hodowlanej i użytkowej koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKM.OWHUK.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena wartości hodowlanej i użytkowej koni
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nieodłącznym elementem kulturalnej hodowli zwierząt jest ich ocena, zarówno pod kątem użytkowym jak i hodowlanym. Jej celem jest uzyskanie jak najwięcej informacji o danym ogierze czy klaczy, co pozwala na stosowanie odpowiedniego doboru osobników.

Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom zasad i reguł dotyczących przeprowadzania oceny rodowodowej, oceny pokroju, oceny użytkowości własnej na podstawie prób dzielności. Student nauczy się przygotowania koni do powyższych ocen a także weźmie udział w przeprowadzanej corocznie ocenie użytkowości własnej koni różnych ras i typów.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (15 godz.)

Początki formowania się ras i typów koni (1 godz.)

Podstawowe zasady i cele prowadzenia pracy hodowlanej (1 godz.)

Zasady oceny wartości hodowlanej i użytkowej (1 godz.)

Zasady oceny rodowodowej (1 godz.)

Zasady oceny pokroju (1 godz.)

Zasady przeprowadzania prób dzielności dla koni pełnej krwi angielskiej (1 godz.)

Zasady przeprowadzania prób dzielności dla koni czystej krwi arabskiej (1 godz.)

Zasady przeprowadzania prób dzielności dla koni czystej krwi anglo-arabskiej, półkrwi i kłusaków (1 godz.)

Zasady przeprowadzania prób dzielności dla ogierów w zakładach treningowych (2 godz.)

Zasady przeprowadzania prób dzielności dla klaczy w typie kombinowanym (1 godz.)

Zasady przeprowadzania prób dzielności dla koni śląskich (1 godz.)

Zasady przeprowadzania prób dzielności dla koni huculskich (1 godz.)

Zasady przeprowadzania prób dzielności dla koników polskich, kuców i koni małych (1 godz.)

Zasady oceny koni stosowane zagranicą (1 godz.)

Tematyka ćwiczeń (15 godz.)

Przeprowadzenie oceny rodowodowej koni (1 godz.)

Przeprowadzenie oceny pokroju koni (2 godz.)

Udział w próbach dzielności na Torach Wyścigowych (4 godz.)

Udział w próbach dzielności w Zakładzie Treningowym (3 godz.)

Udział w ścieżce huculskiej (3 godz.)

Udział w próbach polowych (2 godz.)

Literatura:

Hodowla koni - Witold Pruski, PWRiL W-wa, 2006

Hodowla koni ? Jerzy Zwoliński, PWRiL W-wa, 1983

Metody doskonalenia koni ? Marian Kaproń, Wydawnictwo AR w Lublinie, 1999

Programy hodowlane ras koni hodowanych w Polsce, PZHK 2008

Księgi Stadne koni różnych ras

Leksykon terminów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt ? Bolesław Nowicki i wsp., PTZ W-wa 1994

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student odtwarza początki formowania się ras i typów koni oraz definiuje zasady i cele pracy hodowlanej

Formułuje reguły oceny pokroju, wartości hodowlanej, użytkowej i rodowodowej

Definiuje zasady przeprowadzania prób dzielności koni różnych typów i ras koni hodowanych w Polsce i za granicą

Umiejętności

Student analizuje rodowody koni i dokonuje ich oceny pod kątem wartości hodowlanej i użytkowej przodków

Przeprowadza ocenę pokroju koni wykorzystując metody opisowe, biometryczne i bonitacyjne

Zgodnie ze zdobytą wiedzą weryfikuje poprawność przeprowadzanych aktualnie w Polsce prób dzielności koni podczas zajęć praktycznych i terenowych

Kompetencje

Student ma świadomość istotności wpływu oceny wartości hodowlanej i użytkowej koni na efekty hodowlane i ekonomiczne

Wykazuje aktywną postawę i chęć współpracy w grupie podczas zajęć praktycznych i terenowych

Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w relacji człowiek – koń i dba o dobrostan koni.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin - test wyboru i uzupełnień

zaliczenie - aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych i wyjazdowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.