Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odchów źrebiąt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKM.ODCZR.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odchów źrebiąt
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Racjonalny odchów źrebiąt jest nieodłącznym elementem kulturalnej hodowli koni. Musi odbywać się on w środowisku sprzyjającym prawidłowemu wzrostowi i rozwojowi młodego organizmu ze szczególnym uwzględnieniem żywienia, pielęgnacji i treningu.

Przedmiot ma zatem na celu przedstawienie studentom zasad i reguł związanych ze wzrostem i rozwojem młodych koni, mających na celu zapewnienie źrebiętom jak najlepszego środowiska w którym będą się one rozwijać.

Pełny opis:

Wzrost i rozwój młodego organizmu ? zagadnienia ogólne (2 godz.)

Wpływ różnych czynników (fizjologicznych i środowiskowych) na wzrost i rozwój młodego organizmu (1 godz.)

Wzrost i rozwój noworodka i sysaka (2 godz.)

Wzrost i rozwój roczniaka, dwulatka i trzylatka (1 godz.)

Cele racjonalnego odchowu (1 godz.)

Metody i systemy odchowu źrebiąt (2 godz.)

Zasady obchodzenia się ze źrebiętami i młodzieżą (1 godz.)

Zasady żywienia młodych koni (1 godz.)

Pielęgnacja i utrzymanie młodych koni (2 godz.)

Zaprawa i trening młodego organizmu (1 godz.)

Ocena źrebiąt i młodzieży (1 godz.)

Literatura:

Hodowla koni - Witold Pruski, PWRiL W-wa, 2006

Hodowla koni ? Jerzy Zwoliński, PWRiL W-wa, 1983

Horse breeding ? Peter Rossdale, A David and Charles Book, 2003

Metody doskonalenia koni ? Marian Kaproń, Wydawnictwo AR w Lublinie, 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje kolejne etapy porodu, nazywa zjawiska towarzyszące przyjściu źrebięcia na świat, opisuje nieprawidłowości poporodowe u źrebiąt, zna zasady pierwszej pomocy noworodkowi i klaczy

Definiuje wpływ różnych czynników na wzrost i rozwój źrebiąt w kolejnych etapach ich życia, tłumaczy zasady żywienia oraz obchodzenia się i pielęgnacji sysaków, odsadków, roczniaków i dwulatków

Objaśnia zasady poszczególnych metod odchowu źrebiąt i młodzieży, dobiera zaplecze do odchowu, tłumaczy zasady zaprawy i treningu młodych koni

Wymienia zasady oceny źrebiąt i młodzieży

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Przestrzega zasad prawidłowych relacji człowiek – koń, dba o dobrostan młodych koni podczas odchowu

Jest świadomy zagrożeń związanych z okresem okołoporodowym oraz odsadzaniem źrebiąt, wykazuje determinację w celu zachowania zasad bezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.