Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Waloryzacja siedlisk fauny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.WALSF.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Waloryzacja siedlisk fauny
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazywanie wiedzy umożliwiającej przeprowadzanie oceny odnośnie zasobów przyro-dy ożywionej i nie ożywionej w różnych biotopach w kontekście gospodarowania i ochrony zwierząt wolno żyjących.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Warunki fizjograficzne i klimatyczne w wycenie siedlisk (1h)

1. Rola wody w ekosystemach (2h)

2. Gleba jako główne ogniwo obiegu pierwiastków w łańcuch troficznym (1h)

3. Charakterystyka i bonitacja 17 typów siedlisk leśnych (2h)

4. Charakterystyka gatunków podszytu stanowiących żer zwierząt wolno żyjących (2h)

5. Charakterystyka gatunków runa leśnego jako bazy żerowej (2h)

6. Preferencje i rola żeru różnych gatunków roślin w diecie zwierząt wolno żyjących (1h)

7. Fragmentacja siedlisk (autostrady, drogi szybkiego ruchu, urbanizacja) (2h)

8. Naturalne i sztuczne skażenia ekosystemów (2h)

Ćwiczenia (15 godz.)

1. HSI (Habitat Suitability Index) dla wybranych gatunków zwierząt (4h)

2. HEP (Habitat Evaluation Procedures) (4h)

3. Ćwiczenia terenowe (7h)

Literatura:

· Brzuski P., Hędrzak M.: 2002. Gospodarowanie zwierzyną – uwarunkowania środowi-skowe. PZŁ Warszawa

· Brzuski P., Kulczycka A.: 1999. Bóbr symbol powrotu do natury. PZŁ Warszawa

· Derwich A., Brzuski P., Hędrzak M.: 2007. Bóbr w biotopach Bieszczadów Wysokich. Z.M.iOHZGiWŻ AR Kraków

· March D.C.: 1980. Division of Ecological Services U.S. Fish and Wildlife Service Department of the Interior Washington

· Sikorska E.: 1999 Siedliska leśne- cz. 1 i 2. Skrypr AR Kraków

· Stańczykowska A.: 1997 Ekologia Naszych wód. WsiP Warszawa

· Pancer Kotejowa E.: 1996 Rośliny naczyniowe runa leśnego. Skrypt AR Kraków

· Praca zbiorowa : 2000. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. ZP-W POZKAL Inowrocław

Efekty uczenia się:

Rozróżnia i charakteryzuje zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej w różnych biotopach, w obrębie których prowadzona jest ochrona i gospodarowanie zwierzętami wolno żyjącymi;

Rozróżnia 17 typów siedlisk leśnych;

Charakteryzuje gatunki runa leśnego i podszytu jako potencjalnej bazy żerowej;

Rozpoznaje naturalne i sztuczne skażenia i zagrożenia ekosystemów ;

Ocenia siedlisko pod względem czynników niezbędnych dla egzystowania danego gatunku i określa pojemność siedliska;

Formułuje procedury wyceny siedlisk;

Weryfikuje dokonaną ocenę z faktografią w terenie;

Wykazuje zdolność do weryfikowania oceny liczby zwierząt w powiązaniu z pojemnością siedliska;

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne: na ocenę 2<60%, na ocenę 3 -

60-65%, na ocenę 3,5 - 66-75%, na ocenę 4 - 76-85%,na ocenę 4,5 - 86-95%,

na ocenę 5 >95%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób

następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co

najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia

student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena ostateczna wyższa niż 2.0 wystawiana jest na podstawie średniej

arytmetycznej z trzech składowych ocen pozytywnych (W, U lub K) efektów

kształcenia, przy czym w przypadku niejasności decyduje ocena z zakresu

wiedzy lub/i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

Brak informacji;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)