Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Relacyjne bazy danych w procesie gromadzenia i wymiany informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.REBA9.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Relacyjne bazy danych w procesie gromadzenia i wymiany informacji
Jednostka: Katedra Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść kształcenia: Wiedza z zakresu projektowania, konstruowania struktur baz danych typu: relacyjnego, hierarchicznego, sieciowego i obiektowego i stosowania ich w zależności od typu i zakresu gromadzonych informacji. Zapoznani będą ze sposobami wprowadzania i archiwizowania danych jak również prowadzenia analiz, prezentowania wyników w różnych formach (mapy, liczby, wykresy, obrazy).

Efekt kształcenia: Studenci zdobędą wiedzę umożliwiającą im tworzenie baz danych, zarządzanie zgromadzonymi informacjami, oraz ich analizę i wizualizację m.in. w systemie GIS. Zostaną także zapoznani z możliwościami korzystania ze światowych zasobów informacji.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Filozofia bazy danych 1 godz.

2. Zakres i sposoby gromadzenia danych (fotografia, GPS, zdjęcia lotnicze

i satelitarne 1 godz.

3. Typy danych: numeryczne, analogowe, opisowe, dźwiękowe; dane przestrzenne i nieprzestrzenne. Kodowanie informacji 1 godz.

4. Sposoby generowania baz danych. Typy baz danych (sekwencyjne, hierarchiczne, relacyjne, sieciowe i obiektowe). Platformy umożliwiające wizualizację i analizy

danych GIS (MapInfo, ArcInfo, ERDAS) 2 godz.

5. Rejestracja obrazów rastrowych. Sposób kodowania informacji w modelu

rastrowym i wektorowym 1 godz.

6. Tworzenie relacji między obiektami (punkty, linie, poligony, powierzchnie) 1 godz.

7. Strukturalny język zapytań SQL 1 godz.

8. CORINE Land Cover - Baza pokrycia terenu (32 warstwy) 2 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1. Prezentacja kilku programów komputerowych, obsługujących bazy danych (MSAccess, FoxPro, dBase4, Oracle, arkusze kalkulacyjne - Excell). 2 godz.

2. Tworzenie struktury bazy danych w programie MS Access. Dane tekstowe, liczbowe, logiczne, opisowe itp. 2 godz.

3. Agregacja i rozdział danych w bazach. Zarządzanie bazą danych: dodawanie, usuwanie wierszy i kolumn, sortowanie i filtrowanie danych, wybór danych wg określonych kryteriów, tworzenie kwerend. Łączenie kilku tabel. 4 godz.

4. Tworzenie relacji między tabelami 2 godz.

5. Tworzenie formularzy ułatwiających wprowadzanie danych 4 godz.

6. Łączenie bazy danych z platformą GIS. Łączenie fotografii cyfrowych z obiektami na mapie 1 godz.

7. Wykorzystywanie relacyjnych baz danych w tworzeniu map tematycznych i w analizach numerycznych z wykorzystaniem języka SQL 3 godz.

8. Zaliczenie 2 godz.

Literatura:

Kistowski M., Iwańska M.: 1997 Systemy Informacji Geograficznej. BWN Poznań

Magnuszewski A.: 1999 GIS w geografii fizycznej. PWN Warszawa

MS Access - opis programu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)