Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Relacyjne bazy danych w procesie gromadzenia i wymiany informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.RBDI9.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Relacyjne bazy danych w procesie gromadzenia i wymiany informacji
Jednostka: Katedra Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Wiedza z zakresu projektowania, konstruowania struktur baz danych typu: relacyjnego, hierarchicznego, sieciowego i obiektowego i stosowania ich w zależności od typu i zakresu gromadzonych informacji. Zapoznani będą ze sposobami wprowadzania i archiwizowania danych jak również prowadzenia analiz, prezentowania wyników w różnych formach (mapy, liczby, wykresy, obrazy).

Efekty kształcenia: Studenci zdobędą wiedzę umożliwiającą im tworzenie baz danych, zarządzanie zgromadzonymi informacjami, oraz ich analizę i wizualizację m.in. w systemie GIS. Zostaną także zapoznani z możliwościami korzystania ze światowych zasobów informacji

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW:

1. Filozofia bazy danych (1 godz.)

2. Zakres i sposoby gromadzenia danych (fotografia, GPS, zdjęcia lotnicze i satelitarne (1 godz.)

3. Typy danych: numeryczne, analogowe, opisowe, dźwiękowe; dane przestrzenne i nieprzestrzenne. Kodowanie informacji. (1 godz.)

4. Sposoby generowania baz danych. Typy baz danych (sekwencyjne, hierarchiczne, relacyjne, sieciowe i obiektowe). Platformy umożliwiające wizualizację i analizy danych GIS (MapInfo, ArcInfo, ESRI) (2 godz.)

5. Rejestracja obrazów rastrowych. Sposób kodowania informacji w modelurastrowym i wektorowym (1 godz.)

6. Tworzenie relacji między obiektami (punkty, linie, poligony, powierzchnie). (1 godz.)

7. Strukturalny język zapytań SQL (1 godz.)

8. CORINE Land Cover – Baza pokrycia terenu (32 warstwy). (2 godz.)

TEMATYKA ĆWICZEŃ:

1. Prezentacja kilku programów komputerowych, obsługujących bazy danych (MSAccess, FoxPro, dBase4, Oracle, arkusze kalkulacyjne – Excell). (2 godz.)

2. Tworzenie struktury bazy danych w programie MS Access. Dane tekstowe, liczbowe, logiczne, opisowe itp. (2 godz.)

3. Agregacja i rozdział danych w bazach. Zarządzanie bazą danych: dodawanie, usuwanie wierszy i kolumn, sortowanie i filtrowanie danych, wybór danych wg określonych kryteriów, tworzenie kwerend. Łączenie kilku tabel. (4 godz.)

4. Tworzenie relacji między tabelami (2 godz.)

5. Tworzenie formularzy ułatwiających wprowadzanie danych (4 godz.)

6. Łączenie bazy danych z platformą GIS. Łączenie fotografii cyfrowych z obiektami na mapie (1 godz.)

7. Wykorzystywanie relacyjnych baz danych w tworzeniu map tematycznych i w analizach numerycznych z wykorzystaniem języka SQL (3 godz.)

8. Zaliczenie (2 godz.)

Literatura:

Kistowski M., Iwańska M.: 1997 Systemy Informacji Geograficznej. BWN Poznań

Magnuszewski A.: 1999 GIS w geografii fizycznej. PWN Warszawa

MS Access – opis programu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)