Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oddziaływanie populacji zwierząt wolnożyjących na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.POPU9.NI.HZONX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oddziaływanie populacji zwierząt wolnożyjących na środowisko
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące oddziaływania zwierząt wolno żyjących na środowisko zarówno w aspekcie wymogów bytowania jak i interakcji między zwierzętami a działalnością gospodarczą człowieka. Prezentowana jest także tematyka gradacji, skutków introdukcji, reintrodukcji i inwazji niektórych gatunków zwierząt w aspekcie powodowanych przez nie niekontrolowanych zmian w środowisku ich bytowania.

Pełny opis:

1. Rozmieszczenie i struktury populacji wybranych gatunków zwierząt łownych i chronionych w Polsce w aspekcie ich oddziaływania na ekosystemy i zasobności bazy żerowej

2. Interakcja "zwierzę - gospodarka rolna, leśna i rybacka". Zdefiniowanie terminów: uszkodzenie, szkoda, szkoda gospodarczo znośna. Rodzaje szkód powodowanych w uprawach rolnych i leśnych przez zwierzęta roślinożerne. Rodzaje i rozmiary szkód powodowanych wśród zwierząt gospodarskich przez drapieżniki

3. Uwarunkowania prawne wypłat odszkodowań za szkody wyrządzane przez gatunki łowne i chronione w Polsce. Wpływ szkód na ekonomikę gospodarstw rolnych, leśnych i rybackich

4. Przegląd metod stosowanych do szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta roślinożerne w uprawach leśnych i rolnych. Szacowanie szkód wyrządzanych przez zwierzęta drapieżne wśród zwierząt gospodarskich i metody rozpoznawania sprawcy. Przegląd metod stosowanych do szacowania szkód wyrządzanych przez gatunki takie jak bóbr, wydra, gryzonie, zającokształtne w gospodarstwach leśnych, rolnych i rybackich

5. Sposoby zapobiegania szkodom wyrządzanym przez zwierzęta wolno żyjące w uprawach leśnych, rolnych oraz metody ochrony zwierząt gospodarskich

6. Przyczyny, etapy i skutki gradacji owadów i gryzoni

- problem szkodników upraw leśnych i polnych

- sposoby zwalczania szkodników

7. Przyczyny i skutki ekspansji gatunków zwierząt na nowe terytoria: introdukcja, reintrodukcja, zawleczenia. Pozytywne i negatywne skutki bytowania gatunków inwazyjnych. Sposoby zwalczania niektórych gatunków inwazyjnych

8. Skutki przystosowania się niektórych zwierząt do warunków w przekształconych ekosystemach - przykłady gatunków synantropijnych.

Literatura:

• Brzuski P., Kulczycka A.: 1999. Bóbr- symbol powrotu do natury. PZŁ Warszawa

• Brzuski P., Hędrzak M. 2002: Gospodarowanie zwierzyną – uwarunkowania środowiskowe, PZŁ W-wa

• Derwich A., Brzuski P., Hędrzak M.: 2007. Bóbr w biotopach Bieszczadów Wysokich. Z.M.iOHZGiWŻ AR Kraków

• Kossak S.: 1998. Wilk - zabójca zwierząt gospodarskich? Poradnik do rozpoznawania przyczyn śmierci zwierząt wypasanych bez dozoru. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk

• Szukiel E. 2001: Ochrona drzew przed roślinożernymi ssakami. AR-WAG Warszawa

• Elton Ch. S. 1967 Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL Warszawa

• Artykuły z periodyków fachowych: Łowiec Polski, Brać Łowiecka

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Wyjaśnia zależności między występowaniem różnych gatunków zwierząt a ich oddziaływaniem na środowisko

2. Wskazuje i charakteryzuje właściwe metody szacowania szkód powodowanych przez zwierzęta dzikie w gospodarce leśnej, rolnej i rybackiej

3. Proponuje sposoby ochrony przed negatywnymi skutkami oddziaływania zwierząt dzikich w różnych dziedzinach gospodarki

Kompetencje społeczne:

1. Jest obiektywny i otwarty na argumenty stron uczestniczących w konfliktach powstających na tle zagadnień przyrodniczych

2. Jest świadomy złożoności problemu szkód powodowanych przez zwierzęta i konsekwencji subiektywnego i wąskiego spojrzenia na ten problem

Metody i kryteria oceniania:

test końcowy w pytaniami jedno-, wielokrotnego wyboru oraz z pytaniami otwartymi

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)