Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oddziaływanie populacji zwierząt wolnożyjących na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.OPZW9.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oddziaływanie populacji zwierząt wolnożyjących na środowisko
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść kształcenia: Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące oddziaływania zwierząt wolno żyjących na środowisko zarówno w aspekcie wymogów bytowania jak i interakcji między zwierzętami a działalnością gospodarczą człowieka. Prezentowana jest także tematyka gradacji, skutków introdukcji, reintrodukcji i inwazji niektórych gatunków zwierząt w aspekcie powodowanych przez nie niekontrolowanych zmian w środowisku ich bytowania.

Efekt kształcenia: Studentowi przekazywana jest wiedza umożliwiającą rozpoznawanie i szacowanie szkód powodowanych przez roślinożerne i drapieżne kręgowce oraz gatunki bezkręgowe uznane za szkodniki ekosystemów leśnych i polnych oraz informacje dotyczące możliwości ograniczania szkód. Uczestnicy kursu zdobywają także wiedzę dotyczącą regulacji prawnych w przypadku konieczności ubiegania się o odszkodowanie.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Rozmieszczenie i struktury populacji wybranych gatunków zwierząt łownych i chronionych w Polsce w aspekcie ich oddziaływania na ekosystemy i zasobności bazy żerowej (2 godz.)

2. Interakcja "zwierzę - gospodarka rolna, leśna i rybacka". Zdefiniowanie terminów: uszkodzenie, szkoda, szkoda gospodarczo znośna. Rodzaje szkód powodowanych w uprawach rolnych i leśnych przez zwierzęta roślinożerne. Rodzaje i rozmiary szkód powodowanych wśród zwierząt gospodarskich przez drapieżniki (2 godz.)

3. Uwarunkowania prawne wypłat odszkodowań za szkody wyrządzane przez gatunki łowne i chronione w Polsce. Wpływ szkód na ekonomikę gospodarstw rolnych, leśnych i rybackich (1 godz.)

4. Przegląd metod stosowanych do szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta roślinożerne w uprawach leśnych i rolnych. Szacowanie szkód wyrządzanych przez zwierzęta drapieżne wśród zwierząt gospodarskich i metody rozpoznawania sprawcy. Przegląd metod stosowanych do szacowania szkód wyrządzanych przez gatunki takie jak bóbr, wydra, gryzonie, zającokształtne w gospodarstwach leśnych, rolnych i rybackich (4 godz.)

5. Sposoby zapobiegania szkodom wyrządzanym przez zwierzęta wolno żyjące w uprawach leśnych, rolnych oraz metody ochrony zwierząt gospodarskich (1 godz.)

6. Przyczyny, etapy i skutki gradacji owadów i gryzoni

- problem szkodników upraw leśnych i polnych

- sposoby zwalczania szkodników (3 godz.)

7. Przyczyny i skutki ekspansji gatunków zwierząt na nowe terytoria: introdukcja, reintrodukcja, zawleczenia. Pozytywne i negatywne skutki bytowania gatunków inwazyjnych. Sposoby zwalczania niektórych gatunków inwazyjnych (2 godz.)

8. Skutki przystosowania się niektórych zwierząt do warunków w przekształconych ekosystemach - przykłady gatunków synantropijnych (1 godz.)

Literatura:

Brzuski P., Kulczycka A.: 1999. Bóbr- symbol powrotu do natury. PZŁ Warszawa

Derwich A., Brzuski P., Hędrzak M.: 2007. Bóbr w biotopach Bieszczadów Wysokich. Z.M.iOHZGiWŻ AR Kraków

Kossak S.: 1998. Wilk - zabójca zwierząt gospodarskich? Poradnik do rozpoznawania przyczyn śmierci zwierząt wypasanych bez dozoru. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk

Szukiel E. 2001: Ochrona drzew przed roślinożernymi ssakami. AR-WAG Warszawa

Elton Ch. S. 1967 Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student wyjaśnia zależności między występowaniem różnych gatunków zwierząt a ich oddziaływaniem na środowisko, wskazuje i charakteryzuje właściwe metody szacowania szkód powodowanych przez zwierzęta dzikie w gospodarce leśnej, rolnej i rybackiej, Proponuje sposoby ochrony przed negatywnymi skutkami oddziaływania zwierząt dzikich w różnych dziedzinach gospodarki.

Kompetencje społeczne: Student jest obiektywny i otwarty na argumenty stron uczestniczących w konfliktach powstających na tle zagadnień przyrodniczych i jest świadomy złożoności problemu szkód powodowanych przez zwierzęta i konsekwencji subiektywnego i wąskiego spojrzenia na ten problem.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie pisemne w formie testu z pytaniami jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi.

Wiedza i kompetencje społeczne: na ocenę 2<60%, na ocenę 3 -60-65%, na ocenę 3,5 - 66-75%, na ocenę 4 - 76-85%,na ocenę 4,5 - 86-95%, na ocenę 5 >95%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena ostateczna wyższa niż 2.0 wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z dwóch składowych ocen pozytywnych (W lub K) efektów kształcenia, przy czym w przypadku niejasności decyduje ocena z zakresu wiedzy.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)