Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oddziaływanie populacji zwierząt wolnożyjących na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.OPZW4.SI.HZOEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oddziaływanie populacji zwierząt wolnożyjących na środowisko
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące oddziaływania zwierząt wolno żyjących na środowisko zarówno w aspekcie wymogów bytowania jak i interakcji między zwierzętami a działalnością gospodarczą człowieka. Prezentowana jest także tematyka gradacji, skutków introdukcji, reintrodukcji i inwazji niektórych gatunków zwierząt w aspekcie powodowanych przez nie niekontrolowanych zmian w środowisku ich bytowania.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Rozmieszczenie i struktury populacji wybranych gatunków zwierząt łownych i chronionych w Polsce w aspekcie ich oddziaływania na ekosystemy i zasobności bazy żerowej (2h)

2. Interakcja „zwierzę - gospodarka rolna, leśna i rybacka”. Zdefiniowanie terminów: uszkodzenie, szkoda, szkoda gospodarczo znośna. Rodzaje szkód powodowanych w uprawach rolnych i leśnych przez zwierzęta roślinożerne. Rodzaje i rozmiary szkód powodowanych wśród zwierząt gospodarskich przez drapieżniki (2h)

3. Uwarunkowania prawne wypłat odszkodowań za szkody wyrządzane przez gatunki łowne i chronione w Polsce. Wpływ szkód na ekonomikę gospodarstw rolnych, leśnych i rybackich (1h)

4. Przegląd metod stosowanych do szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta roślinożerne w uprawach leśnych i rolnych. Szacowanie szkód wyrządzanych przez zwierzęta drapieżne wśród zwierząt gospodarskich i metody rozpoznawania sprawcy. Przegląd metod stosowanych do szacowania szkód wyrządzanych przez gatunki takie jak bóbr, wydra, gryzonie, zającokształtne w gospodarstwach leśnych, rolnych i rybackich (4h)

5. Sposoby zapobiegania szkodom wyrządzanym przez zwierzęta wolno żyjące w uprawach leśnych, rolnych oraz metody ochrony zwierząt gospodarskich (1h)

6. Przyczyny, etapy i skutki gradacji owadów i gryzoni - problem szkodników upraw leśnych i polnych - sposoby zwalczania szkodników leśnych (2h)

7. Przyczyny i skutki ekspansji gatunków zwierząt na nowe terytoria: introdukcja, reintrodukcja, zawleczenia. Pozytywne i negatywne skutki bytowania gatunków inwazyjnych. Sposoby zwalczania niektórych gatunków inwazyjnych (2h)

8. Skutki przystosowania się niektórych zwierząt do warunków w przekształconych ekosystemach – przykłady gatunków synantropijnych (1h)

ĆWICZENIA:

1. Prezentacja szkód leśnych oraz metod ich ograniczania (wyjazd terenowy)

2. Prezentacja możliwość szacowania szkód w uprawach rolnych (wyjazd terenowy)

Literatura:

• Brzuski P., Kulczycka A.: 1999. Bóbr- symbol powrotu do natury. PZŁ Warszawa

• Derwich A., Brzuski P., Hędrzak M.: 2007. Bóbr w biotopach Bieszczadów Wysokich. Z.M.iOHZGiWŻ AR Kraków

• Kossak S.: 1998. Wilk - zabójca zwierząt gospodarskich? Poradnik do rozpoznawania przyczyn śmierci zwierząt wypasanych bez dozoru. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk

• Szukiel E. 2001: Ochrona drzew przed roślinożernymi ssakami. AR-WAG Warszawa

• Elton Ch. S. 1967 Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student wyjaśnia zależności między występowaniem różnych gatunków zwierząt a ich oddziaływaniem na środowisko, wskazuje i charakteryzuje właściwe metody szacowania szkód powodowanych przez zwierzęta dzikie w gospodarce leśnej, rolnej i rybackiej, proponuje sposoby ochrony przed negatywnymi skutkami oddziaływania zwierząt dzikich w różnych dziedzinach gospodarki.

Umiejętności: Student ocenia rodzaj i poziom szkód powodowanych przez gatunki dużych zwierząt roślinożernych, dobiera sposób postępowania w przypadku zaistnienia szkody spowodowanej przez gatunki chronione i łowne.

Kompetencje społeczne: Jest obiektywny i otwarty na argumenty stron uczestniczących w konfliktach powstających na tle zagadnień przyrodniczych, Jest świadomy złożoności problemu szkód powodowanych przez zwierzęta i konsekwencji subiektywnego i wąskiego spojrzenia na ten problem

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny w formie testu z pytaniami jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi.

Ćwiczenia: Raport z wyjazdu terenowego.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne: na ocenę 2<60%, na ocenę 3 -60-65%, na ocenę 3,5 - 66-75%, na ocenę 4 - 76-85%,na ocenę 4,5 - 86-95%, na ocenę 5 >95%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena ostateczna wyższa niż 2.0 wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych ocen pozytywnych (W, U lub K) efektów kształcenia, przy czym w przypadku niejasności decyduje ocena z zakresu wiedzy lub/i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.