Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwencje ochrony zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.KOOZW.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwencje ochrony zwierząt
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prezentacja wiedzy z zakresu konwencji, porozumień międzynarodowych odnośnie ochro-ny zasobów przyrodniczych

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)1. Wprowadzenie - umowy, porozumienia i pakty międzynarodowe (1h)

2. Porozumienie ASCOBANS. Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego. (2h)

3. Konwencja Berneńska. Konwencja o ochronie dzikiej europejskiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych. (2h)

4. Konwencja Bońska o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. (2h)

5. Porozumienie Eurobat o ochronie nietoperzy w Europie. (2h)

6. Konwencja Ramsarska Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. (2h)

7. Konwencja Waszyngtońska. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzęta-mi i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. (2h)

8. Konwencja o różnorodności biologicznej. Convention on Biological Diversity. (2h)

Literatura:

Konwencje ochrony przyrody ,

Zarządzenia,

Porozumienia międzynarodowe (teksty źródłowe)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wymienia najważniejsze akty prawne i rozporządzenia z zakresu porozumień międzynarodowych odnośnie ochrony zasobów przyrodniczych

Nazywa i objaśnia zagrożenia utraty różnorodności biologicznej

Proponuje działania zmierzające do utrzymania biotopów gwarantujących zachowanie różnorodności przyrody ożywionej i nieożywionej

Zna zasady stosowane w wymogach handlu dzikimi zwierzętami i roślinami

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Aktywna i zdeterminowana postawa w zakresie podejmowania działań zmierzających do ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin

Metody i kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru

Pytania otwarte i zamknięte

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)