Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla bydła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.HODB2.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla bydła
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy: Hodowla zwierząt stacjonarne 6 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Typy użytkowe oraz mleczne i mięsne rasy bydła. Czynniki wpływające na wydajność mleczną i rzeźną bydła. Technologie produkcji mleka i żywca wołowego. Praca hodowlana nad bydłem.

Efekty kształcenia: Wykorzystanie znajomości ras bydła i czynników wpływających na wydajność mleczną i rzeźną do poprawy produkcyjności bydła. Zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania bydła w kontekście dobrostanu. Umiejętność korzystania z dokumentacji hodowlanej w prowadzeniu pracy hodowlanej i w zarządzaniu stadem bydła.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Semestr VI

01. Zdolność opasowa i wartość rzeźna bydła.

02. Czynniki wpływające na zdolność opasową i wartość rzeźną bydła.

03. Wybrane aspekty żywienia bydła mięsnego.

04. Systemy utrzymania bydła mięsnego.

05. Technologie produkcji żywca wołowego.

06. Normy jakościowe wołowiny i urzędowe unormowania produkcji żywca wołowego.

07. Wybrane zagadnienia rozrodu bydła.

08. Dobrostan bydła.

09. Ekologiczne aspekty chowu bydła.

10. Praca hodowlana nad bydłem.

11. Ocena wartości hodowlanej bydła ras mlecznych i mięsnych w Polsce.

12. Programy hodowlane dla bydła krajowych ras mlecznych i mięsnych.

13. Stan i organizacja hodowli bydła w Polsce.

14. Stan i organizacja hodowli bydła w krajach Unii Europejskiej.

15. Tendencje rozwojowe w hodowli bydła w kraju i na świecie.

Tematyka ćwiczeń

Semestr VI

01. Ocena użytkowości mlecznej bydła.

02. Ocena użytkowości w stadach bydła mięsnego.

03. Ocena użytkowości mlecznej i mięsnej bydła – ćwiczenia praktyczne w SHZ Zabierzów.

04. Sposoby identyfikacji zwierząt. Rozdanie i omówienie założeń do projektu.

05. Praktyczne wykorzystanie wyników badań grup krwi w hodowli bydła.

06. Opracowanie projektów urządzeniowych ferm dla bydła.

07. Ocena przydatności opasowej i wartości rzeźnej bydła.

08. Opracowanie projektów urządzeniowych ferm dla bydła cd.

09. Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzeniu stadem bydła.

10. Opracowanie projektów urządzeniowych ferm dla bydła c.d.

11. Warunki wpisu bydła mlecznego do ksiąg.

12. Licencja bydła mięsnego.

13. Opracowanie dawek pokarmowych i bilans pasz dla stada bydła – c.d. projektu.

14. Projektowanie powierzchni paszowej dla stada zwierząt – c.d. projektu.

15. Zaliczanie projektów i końcowe zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

1. Litwińczuk Zygmunt, Szulc Tadeusz – „Hodowla i użytkowanie bydła.” Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne2005.

2. Szulc Tadeusz, Filistowicz Andrzej i in. – „ Chów i hodowla zwierząt” Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2005.

3. Grodzki Henryk – „ Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich” Warszawa, SGGW 2005.

4. Kaczmarek Antoni – „ Hodowla bydła” Wydawnictwo AR w Poznaniu 2005.

5. Reklewski Zygmunt – „ Chów i hodowla bydła” Warszawa, Fundacja Rozwój SGGW 1993.

6. Węglarz Andrzej 2003 „ Hodowla bydła” – skrypt do ćwiczeń. Wyd. AR w Krakowie.

7. Grodzki H. 1999 – „ Żywienie i wychów cieląt i jałówek hodowlanych” OWH, Sp-nia Pracy, Warszawa.

8. Nałęcz- Tarwacka T. 1997 – „ Chów bydła w małym gospodarstwie” MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich

Określa czynniki wpływające na efektywność produkcji zwierzęcej

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi

Posługuje się dokumentacją hodowlaną oraz programami komputerowymi pomocnymi w zarządzaniu stadem bydła

Potrafi wykonać projekt fermy bydła mlecznego lub mięsnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent

Wykazuje się kreatywnością w pracy zespołowej, potrafi przewodzić grupie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania testowe; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia:

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo odpowiedzieć na 50% pytań z kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40% .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil
Prowadzący grup: Zygmunt Gil, Grzegorz Skrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil
Prowadzący grup: Zygmunt Gil, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.