Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla bydła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.HODB1.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla bydła
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy: Hodowla zwierząt stacjonarne 5 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Typy użytkowe oraz mleczne i mięsne rasy bydła. Czynniki wpływające na wydajność mleczną i rzeźną bydła. Technologie produkcji mleka i żywca wołowego. Praca hodowlana nad bydłem.

Efekty kształcenia: Wykorzystanie znajomości ras bydła i czynników wpływających na wydajność mleczną i rzeźną do poprawy produkcyjności bydła. Zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania bydła w kontekście dobrostanu. Umiejętność korzystania z dokumentacji hodowlanej w prowadzeniu pracy hodowlanej i w zarządzaniu stadem bydła.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Semestr V

01. Wprowadzenie do przedmiotu- ; omówienie tematyki wykładów i zalecanej literatury.

02. Pochodzenie, udomowienie i geograficzne rozmieszczenie bydła.

03. Gospodarcze znaczenie chowu bydła.

04. Typy konstytucyjne i użytkowe bydła.

05. Mleczne rasy bydła.

06. Mięsne rasy bydła.

07. Rasy bydła użytkowane w Polsce.

08. Laktacja u krów.

09. Czynniki wpływające na wydajność mleczną krów.

10. Wybrane aspekty żywienia krów mlecznych.

11. Systemy utrzymania krów mlecznych.

12. Technologie produkcji mleka.

13. Normy jakościowe mleka i urzędowe unormowania produkcji mleka.

14. Odchów cieląt.

15. Odchów jałówek i buhajków hodowlanych.

Tematyka ćwiczeń

Semestr V

01. Ogólny i szczegółowy pokrój bydła.

02. Określanie wieku, masy ciała, pomiary zoometryczne, indeksy pokrojowe.

03. Ocena pokroju, ćwiczenia praktyczne w oborze.

04. Metody oceny pokroju, obliczanie indeksów pokrojowych.

05. Ocena zdolności wydojowej krów.

06. Higiena pozyskiwania mleka, sposoby doju.

07. Systemy doju mechanicznego, pokaz doju - ćwiczenia praktyczne w oborze.

08. Wskaźniki użytkowości mlecznej krów - ocena przebiegu laktacji.

09. Wskaźniki reprodukcji bydła - ocena reprodukcji stada.

10. Żywienie cieląt i jałowizny - układanie dawek pokarmowych.

11. Żywienie krów mlecznych - układanie dawek pokarmowych.

12. Żywienie bydła opasowego - układanie dawek pokarmowych.

13. Żywienie buhajów rozpłodowych - układanie dawek pokarmowych.

14. Projektowanie bazy paszowej dla poszczególnych grup wiekowych i produkcyjnych bydła.

15. Pomieszczenia dla bydła, systemy utrzymania, wymogi sanitarno-zoohigieniczne ćwiczenia praktyczne.

Literatura:

1. Litwińczuk Zygmunt, Szulc Tadeusz - Hodowla i użytkowanie bydła.? Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne2005.

2. Szulc Tadeusz, Filistowicz Andrzej i in. - Chów i hodowla zwierząt Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2005.

3. Grodzki Henryk - Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich Warszawa, SGGW 2005.

4. Kaczmarek Antoni - Hodowla bydła - Wydawnictwo AR w Poznaniu 2005.

5. Reklewski Zygmunt - Chów i hodowla bydła Warszawa, Fundacja Rozwój SGGW 1993.

6. Węglarz Andrzej 2003 - Hodowla bydła - skrypt do ćwiczeń. Wyd. AR w Krakowie.

7. Grodzki H. 1999 - Żywienie i wychów cieląt i jałówek hodowlanych? OWH, Sp-nia Pracy, Warszawa.

8. Nałęcz- Tarwacka T. 1997 - Chów bydła w małym gospodarstwie MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Definiuje metody i efekty pracy hodowlanej

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu chowu i hodowli bydła, zarówno w odniesieniu do mlecznego i mięsnego kierunku użytkowania

Opisuje podstawowe technologie produkcji zwierzęcej

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Potrafi dokonać wyboru odpowiedniej rasy bydła w zależności od kierunku produkcji.

Dostosowuje system utrzymania i żywienia do wymagań zwierząt.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

W sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących prac projektowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania testowe; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia:

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo odpowiedzieć na 50% pytań z kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40% .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil
Prowadzący grup: Zygmunt Gil, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil, Justyna Żychlińska-Buczek
Prowadzący grup: Zygmunt Gil, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.