Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie populacjami i ochrona zwierząt wolno żyjących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.GPOZZ.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie populacjami i ochrona zwierząt wolno żyjących
Jednostka: Katedra Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Zasady utrzymywania, zarządzania, ochrony i eksploatacji zasobów zwie-rząt łownych.

Efekty kształcenia: Wiedza z zakresu racjonalnego gospodarowania gatunkami zwierzyny z uwzględnieniem mechanizmów wewnątrz populacyjnych, oddziaływań międzygatunkowych, czynników antropogenicznych oraz skutków procesów genetycznych zachodzących w izolo-wanych populacjach.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (15 godz.)

1. Struktura organizacyjna instytucji uprawnionych do gospodarowania zwierzyną

oraz roczne i wieloletnie plany łowieckie 1h

2. Charakterystyka wybranych gatunków zwierzyny grubej i drobnej 3h

3. Baza żerowa, zasobność i różnorodność 1h

4. Metody inwentaryzacji. Liczebność, zagęszczenie gatunków zwierzyny 2h

5. Czynniki ograniczające liczebność i zasięg terytorialny zwierzyny. 3h

6. Szkody powodowane przez zwierzynę w lasach oraz uprawach rolnych 1h

7. Znaczenie remiz i poletek łowieckich i dokarmiania 1h

8. Prowadzenie i sposoby odłowów oraz zasiedlania i przesiedlania zwierzyny 1h

9. Kryteria odstrzałów zwierzyny, zakres i rozmiar eksploatacji 1h

10. Kryteria optymalizacji gospodarowania zwierzyną 1h

Literatura:

· Brzuski P., Malawski J., Uhl T.: 1995. Liczebne i przestrzenne granice występowania żubra, łosia, jelenia, daniela, sarny i muflona, w ocenie polskich służb leśnych. Fundacja Ratowa-nia Fauny i Flory Karpat i Podkarpacia, Kraków.

· Brzuski P.: 1995. Model gospodarowania subpopulacjami jeleni (Cervus elaphus L.). PZŁ Warszawa,

· Brzuski P., Okarma H.: 1997. Wilk na terenach zachodniej Polski. PZŁ Warszawa,

· Brzuski P., Bresiński W., Hędrzak M.: 1997. Sarna – modele i efekty gospodarowania. PZŁ Warszawa,

· Brzuski P., Bresiński W., Hędrzak M.: 1998: Wiek i środowisko jako czynniki determinują-ce fenotyp sarny. PZŁ Warszawa,

· Brzuski P., Hędrzak M.: 2002. Gospodarowanie zwierzyną – uwarunkowania środowisko-we. PZŁ Warszawa,

· Fruziński B.: 2002. Gospodarka łowiecka. PZŁ Warszawa,

· Krupka J. (red.): 1989. Łowiectwo. PWRiL Warszawa,

· Romanowski J.: 1998. Śladami zwierząt. PWRiL Warszawa,

· Artykuły z periodyków fachowych (m.in. Brać Łowiecka, Łowiec Polski, Sylwan).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)