Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GIS i GPS w ochronie zasobów przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.GIGWO.SI.HZOEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GIS i GPS w ochronie zasobów przyrodniczych
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazywanie wiedzy z zakresu tworzenia tematycznych map numerycznych, relacyjnych baz danych i zastosowania ich w praktyce z wykorzystaniem map rastrowych, zdjęć lotniczych i satelitarnych, pomiarów za pomocą urządzeń GPS. W dydaktyce wykorzystane zostanie oprogramowanie typu MapInfo, Q-Gis, Pathfinder Office.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Idea i historia Systemu Informacji Geograficznej (GIS) oraz Systemu Globalnej Nawigacji Satelitarnej(GPS) (2h)

2. Modele danych GIS – model rastrowy i wektorowy. Wprowadzenie podstawowych pojęć (mapa numeryczna, cechy obiektów geograficznych, odwzorowanie kartograficzne. itp.). Charakterystyka układów współrzędnych obowiązujących w Polsce i na świecie (3h)

3. Podstawy tworzenia map numerycznych. Omówienie materiałów źródłowych służących do tworzenia map cyfrowych (zdjęcia lotnicze, satelitarne, mapy analogowe) (2h)

4. Bazy danych – definicje, typy, struktura. SQL. InternetGIS (2h)

5. Numeryczne modele terenu (NMT, NMPT, nDSM). Źródła danych do tworzenia modeli (2h)

6. Rodzaje Systemów Globalnej Nawigacji Satelitarnej (Navstar, GLONASS, GLILEO). Zasady pomiaru z wykorzystaniem odbiornika GPS (2h)

7. Znaczenie badań i analiz przestrzennych w ochronie zasobów przyrodniczych. Przykłady projektów realizowanych z wykorzystaniem GIS i GPS na świecie (2h)

Ćwiczenia (15 godz.)

1. Prezentacja różnych materiałów źródłowych do tworzenia map cyfrowych i rejestracja podkładu źródłowego. Zmiana odwzorowań (2h)

2. Tworzenie warstw mapy numerycznej (2h)

3. Tworzenie relacyjnej bazy danych i połączenie z mapą (2h)

4. Analizy przestrzenne oraz wizualizacja wyników w postaci map tematycznych (2h)

5. Pomiary w terenie punktów, linii i powierzchni przy pomocy GPS (4h)

3. Transmitowanie i korekcja różnicowa danych zarejestrowanych w terenie i utworzenie warstw na mapie (2h)

4. Zaliczenie (1h) 1h

Literatura:

· Kistowski M., Iwańska M.: 1997 Systemy Informacji Geograficznej. BWN Poznań

· Magnuszewski A.: 1999 GIS w geografii fizycznej. PWN Warszawa

· Saliszczew K. A.: 1998 Kartografia ogólna. PWN Warszawa

· Davis D. E.: 2004: GIS dla każdego: MIKOM Warszawa

· Gawroński K.: 1998. Techniki komputerowe przydatne w programowaniu, ochronie i kształtowaniu środowiska. [w] Ochrona i kształtowanie środowiska. K. Koreleski, K. Gawroński, G. Magiera-Braś. Skrypt AR. K-ów. 1998 ss. 166.

· MapInfo – Opis programu 2006

· Pathfinder Opis programu 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student definiuje idee powstania systemów informacji geograficznej, charakteryzuje GIS i systemy nawigacji satelitarnej jako dwa komplementarne systemy, tłumaczy konieczność wytworzenia baz danych dla systemu GIS i GPS i powiązania ich z informacją.

Umiejętność: Student dobiera adekwatne do prowadzonych analiz odwzorowania geograficzne map, umie posługiwać się programem MapInfo, przeprowadza analizy przestrzenne wykorzystując informację z GIS i GPS, tworzy mapy cyfrowe, w tym mapy tematyczne, wdraża owoce swojej pracy do jednostek terytorialnych.

Kompetencje społeczne: możliwość kreatywnego i świadomego przekształcania lub/i modyfikowania zdarzeń, ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z wykładów: egzamin pisemny w formie testu z pytaniami jedno- i wielokrotnych odpowiedzi oraz pytań otwartych,

Ocena z ćwiczeń: konspekt, którego części składowe realizowane są podczas ćwiczeń.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne: na ocenę 2<60%, na ocenę 3 - 60-65%, na ocenę 3,5 - 66-75%, na ocenę 4 - 76-85%,na ocenę 4,5 - 86-95%, na ocenę 5 >95%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena ostateczna wyższa niż 2.0 wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych ocen pozytywnych (W, U lub K) efektów kształcenia, przy czym w przypadku niejasności decyduje ocena z zakresu wiedzy lub/i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.