Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chów i hodowla fermowa zwierząt nieudomowionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.CIHFZ.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla fermowa zwierząt nieudomowionych
Jednostka: Katedra Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazywanie wiedzy z zakresu oraz sposobów prowadzenia chowu i hodowli zamknię-tej zwierząt do niedawna uznawanych za wolno żyjące, których zakres hodowli w Europie prowadzony jest na znaczącą skalę.

Student uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą mu prowadzenie własnej hodowli lub sprawowanie nadzoru i prowadzenie doradztwa.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Uwarunkowania prawne związane z hodowlą fermową zwierzyny w Polsce (1h)

2. Bizon (Bison bison L.) (4h)

3. Jeleń (Cervis elaphus L.) (4h)

4. Dzik (Sus scorfa L.), (świniodzik) (2h)

5. Zając (Lepus europaeus L.) (2h)

6. Bażant (Phasianus Colhicus L.) (2h)

Ćwiczenia (15 godz.)

1. ćwiczenia terenowe ferma hodowlana jeleniowatych

2. ćwiczenia terenowe ferma hodowlana (bażant, kuropatwa)

Literatura:

· Behnke H.: 1995. Kuraki polne, bażant i kuropatwa – hodowla i wsiedlanie. Oficyna edy-torska „Wydawnictwo Świat”,

· Kruszewicz A.G., Manelski B.: 2002. Bażanty. Gatunki, pielęgnacja, choroby. Multico Oficyna Wydwanicza, Warszawa,

· Mróz E.: 2003. Bażanty. OWH Warszawa.

· http://www.ppr.pl/ - bieżące wiadomości krajowe z branży rolniczej

· http://www.fedfa.com/ - Europejska Federacja Związków Hodowców Jeleniowatych

· http://www.deer.org.uk/ - Brytyjski Związek Hodowców Jeleniowatych

· http://www.nzgib.org.nz/ - Deer Industry New Zealand, wiodąca organizacja z dziedziny hodowli fermowej jeleniowatych w Nowej Zelandii

· http://www.wetgiw.gov.pl/ - Główny Inspektorat Weterynarii, przepisy i rozporządzenia krajowe

· http://www.diaa.org/ - Australijski Związek Hodowców Jeleniowatych

· http://www.nadefa.org/ - Związek Hodowców z USA

· http://www.deerfarmer.co.nz/ - najlepszy, niezależny, specjalistyczny miesięcznik z NZ

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)