Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chów i hodowla fermowa zwierząt nieudomowionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.CHFZN.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla fermowa zwierząt nieudomowionych
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiedza z zakresu i sposobów prowadzenia chowu i hodowli w warunkach fermowych i półotwartych, zwierząt do niedawna uznawanych za wolno żyjące.

Program obejmuje wiadomości z zakresu biologii różnych gatunków, ich wymagań pokarmowych, sposobów i metod utrzymania, chorób, pielęgnacji, obrotu zwierzętami żywymi i produktami uzyskanymi po ich uboju oraz prawnych uwarunkowań prowadzenia tego typu działalności. Realizowana będzie tematyka z związana z ochroną rodzimych zasobów genetycznych zwierząt wolno żyjących i etyki prowadzenia tej działalności.

Pełny opis:

Wiedza z zakresu i sposobów prowadzenia chowu i hodowli w warunkach fermowych i półotwartych, zwierząt do niedawna uznawanych za wolno żyjące.

Program obejmuje wiadomości z zakresu biologii różnych gatunków, ich wymagań pokarmowych, sposobów i metod utrzymania, chorób, pielęgnacji, obrotu zwierzętami żywymi i produktami uzyskanymi po ich uboju oraz prawnych uwarunkowań prowadzenia tego typu działalności. Realizowana będzie tematyka z związana z ochroną rodzimych zasobów genetycznych zwierząt wolno żyjących i etyki prowadzenia tej działalności.

Student uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą mu prowadzenie własnej hodowli lub sprawowanie nadzoru i prowadzenie doradztwa z zakresu prowadzenia hodowli w warunkach fermowych i półotwartych, a także ochrony rodzimych zasobów genetycznych zwierząt wolno żyjących.

Literatura:

•Behnke H.: 1995. Kuraki polne, bażant i kuropatwa – hodowla i wsiedlanie. Oficyna edytorska „Wydawnictwo Świat”,

•Jabłoński K.M., Gorazdowski M.J.: Przepiórki i kuropatwy. A.W. Ergos Warszawa.

•Kruszewicz A.G., Manelski B.: 2002. Bażanty. Gatunki, pielęgnacja, choroby. Multico Oficyna Wydwanicza, Warszawa,

•Mróz E.: 2003. Bażanty. OWH Warszawa.

•Olech W. (red.): 2008. Hodowla żubrów. Poradnik utrzymania w niewoli. Stow. Miłośników Żubrów,

•Rzońca Z.: 2007. Hodowla Głuszców w Nadleśnictwie Wisła. Nadleśnictwo Wisła.

•Strużyński W.: 2007. Raki. Wyd. Klubu Przyrodników. Świebodzin.

•http://www.ppr.pl/ - bieżące wiadomości krajowe z branży rolniczej

•http://www.fedfa.com/ - Europejska Federacja Związków Hodowców Jeleniowatych

•http://www.deer.org.uk/ - Brytyjski Związek Hodowców Jeleniowatych

•http://www.nzgib.org.nz/ - Deer Industry New Zealand, wiodąca organizacja z dziedziny hodowli fermowej jeleniowatych w Nowej Zelandii

•http://www.wetgiw.gov.pl/ - Główny Inspektorat Weterynarii, przepisy i rozporządzenia krajowe

•http://www.diaa.org/ - Australijski Związek Hodowców Jeleniowatych

•http://www.nadefa.org/ - Związek Hodowców z USA

•http://www.deerfarmer.co.nz/ - najlepszy, niezależny, specjalistyczny miesięcznik z NZ

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Rozpoznaje różnice w wymaganiach odnośnie utrzymania, żywienia, hodowli, rozmnażania gatunków zwierząt utrzymywanych na fermach.

Identyfikuje zagrożenia związane z chorobami zwierząt utrzymywanych na fermach.

Rozróżnia wymogi odnośnie pielęgnacji i dobrostanu poszczególnych gatunków utrzymywanych na fermach.

Podsumowuje opłacalności różnych rodzajów hodowli fermowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Kalkuluje opłacalność prowadzenia hodowli fermowej poszczególnych gatunków.

Potrafi ocenić i koordynować działalność hodowlaną na fermach.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Postępuje zgodnie z zasadami etyki, szczególnie w zakresie dobrostanu zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne: na ocenę 2<60%, na ocenę 3 -

60-65%, na ocenę 3,5 - 66-75%, na ocenę 4 - 76-85%,na ocenę 4,5 - 86-95%,

na ocenę 5 >95%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób

następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co

najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia

student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena ostateczna wyższa niż 2.0 wystawiana jest na podstawie średniej

arytmetycznej z trzech składowych ocen pozytywnych (W, U lub K) efektów

kształcenia, przy czym w przypadku niejasności decyduje ocena z zakresu

wiedzy lub/i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)