Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Behawior ssaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.9BEHA.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Behawior ssaków
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zapoznawani będą z zagadnieniami dotyczącymi biologii, behawioru i etologii wybranych gatunków zwierząt chronionych i łownych żyjących na terenie Polski. Charakteryzowane będą miedzy innymi zachowania: związane ze zdobywaniem pokarmu, płciowe, poznawcze, społeczne, generowane przez stres oraz sposoby porozumiewania. Poruszone będą także zagadnienia dotyczące podstawowych parametrów populacji, ochrony rzadkich gatunków i eksploatacji zwierząt łownych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Etologia

Historia badań nad zachowaniem się zwierząt. Wskazanie różnic między szkołami zajmującymi się etologią, ekologią behawioralną, behawioryzmem.

2. Opis podstawowych mechanizmów regulujących zachowania i rytmy biologiczne.

3. Zachowania związane z poznawaniem świata zewnętrznego.

Charakterystyka zachowań związanych z orientacją i nawigacją, poruszaniem się i odpoczynkiem, eksploracją terenu, porozumiewaniem się.

4. Strategie zdobywania pokarmu. Zjawisko drapieżnictwa, antydrapieżnictwa.

5. Zachowania płciowe, rozrodcze i opiekuńcze samic i samców.

Przedstawianie metod zdobywania partnera płciowego i relacji między rodzicami, a potomstwem.

6.Zachowania społeczne

Cechy społeczności zwierzęcej i komunikacji w grupie; zachowania terytorialne i hierarchiczne.

7. Inteligencja u zwierząt, podejście kognitywne i reakcje w chwilach radości, bólu, cierpienia i śmierci.

8. Zagrożenia populacji i mechanizmy przystosowania.

Niebezpieczeństwa związane z ograniczeniami zasięgu terytorialnego i liczebności populacji. Stres i reakcja na czynniki stresogenne.

9. Interakcja genotypu i środowiska, genetyka behawioru.

10. Etyka i metodyka badań behawioru zwierząt wolno żyjących.

Literatura:

• Altman Joseph - „Biologiczne podstawy zachowania”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1966

• Grandin Temple, Johnson Catherine - „Zrozumieć zwierzęta”. Media Rodzina, Poznań 2011

• Kaleta Tadeusz - „Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki”. Wydawnictwo SSGW, Warszawa 2007

• Krebs J.R., Davies N.B. - „Wprowadzenie do ekologii behawioralnej”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

• Manning Aubrey - „Wstęp do etologii zwierząt”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976

• Sadowski Bogdan - „Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

• Ullrich Wolfgang - „Zoopsychologia”. Biblioteka Problemów PWN, Warszawa 1973

Efekty uczenia się:

Definiuje, nazywa, rozpoznaje i rozróżnia zachowania różnych gatunków zwierząt w obszarze zachowań pokarmowych, rozrodczych, społecznych;

Definiuje parametry warunkujące funkcjonowanie populacji zwierząt chronionych i gatunków niezagrożonych;

Objaśnia zachowania kognitywne zwierząt;

Analizuje i interpretuje określone zachowania zwierząt w naturalnym środowisku lub terytoriach izolowanych takich jak zwierzyńce, ogrody zoologiczne, przyporządkowuje je do właściwej grupy zachowań;

Ma świadomość konieczności ochrony i racjonalnego gospodarowania zasobami zwierząt, posiada wrażliwość na ich potrzeby i jest zdeterminowany we wszystkich działaniach zmierzających do zachowania gatunku;

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne: na ocenę 2<60%, na ocenę 3 -

60-65%, na ocenę 3,5 - 66-75%, na ocenę 4 - 76-85%,na ocenę 4,5 - 86-95%,

na ocenę 5 >95%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób

następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co

najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia

student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena ostateczna wyższa niż 2.0 wystawiana jest na podstawie średniej

arytmetycznej z trzech składowych ocen pozytywnych (W, U lub K) efektów

kształcenia, przy czym w przypadku niejasności decyduje ocena z zakresu

wiedzy lub/i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

Brak informacji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.