Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Optymalizacja gospodarowania populacjami zwierząt dzikich w Polsce jako element ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.963XX.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optymalizacja gospodarowania populacjami zwierząt dzikich w Polsce jako element ochrony środowiska
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść kształcenia: Uczestnikom elektywu prezentowane są zagadnienia związane z gospodarowaniem zwierzyną grubą i drobną na tle uwarunkowań genetycznych i środowiskowych. Duży nacisk położony jest na omówienie roli wód, gleby i zasobności żerowej poszczególnych typów siedliskowych lasu jako elementów umożliwiających bytowanie zwierzyny oraz na rolę czynników ograniczających ich występowanie w kontekście opracowywania strategii gospodarowania populacjami wybranych gatunków zwierząt łownych. Tematyka wykładów prezentowana jest w oparciu o Power Point na 246 slajdach. Prezentowane są również filmy odnoście "Retencji w lasach państwowych", "Łowiectwa w polskich lasach", "Typów siedliskowych lasów - bory".

Efekt kształcenia: Studenci nabywają wiedzę z zakresu optymalizacji działań związanych z gospodarowaniem zasobami zwierząt łownych. Poszerzają informacje dotyczące łowiectwa jako elementu ochrony populacji gatunków zwierzyny.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Rola wody w ekosystemach: możliwość oceny układów hydrologicznych, działania umożliwiające zwierzętom wolno żyjącym dostęp do dobrej jakościowo wody. Woda deszczowa jako rozpuszczalnik i nośnik środków chemicznych pochodzenia antropogenicznego i jako zagrożenie dla zdrowia zwierząt wolno żyjących. Skutki odwadniania śródleśnych i śródpolnych oczek wodnych, osuszania bagien, młak, torfowisk. Istota zbiorników wodnych dla bytowania i rozrodu ptactwa wodnego 2 godz.

2. Gleba jako główne ogniwo w obiegu pierwiastków w łańcuchu troficznym gleba ? roślina ? zwierzę ? człowiek 1 godz.

3. Charakterystyka i bonitacja 17 typów siedlisk leśnych oraz 50 gatunków podszytu i runa leśnego stanowiącego podstawowy żer zwierząt wolno żyjących 3 godz.

4. Autostrady i drogi szybkiego ruchu jako czynnik ograniczający zasięg i liczebność populacji zwierząt wolno żyjących 1 godz.

5. Gospodarowanie zwierzyną grubą (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik): uwarunkowania genetyczne, skutki selekcji wewnątrz populacji. Kryteria gospodarowania przy przyjęciu modelu trofeistycznego (udział, liczebność i klasy wieku samic, cieląt oraz samców w różnym stadium rozwoju poroża). Kryteria i realizacja odstrzału. Kryteria rejestracji pozyskanych zwierząt w celu zapewnienia stabilnej i optymalnej struktury wiekowej i płciowej w populacjach 4 godz.

6. Problematyka optymalnego gospodarowania zwierzyna drobną na tle przyczyn zarysowującego się na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia ostrego regresu liczebnego wielu gatunków tej zwierzyny 2 godz.

7. Rola odłogów oraz pasów wiatrochronnych i zakrzaczeń w funkcjonowaniu populacji różnych gatunków zwierzyny drobnej. Zasięg penetrowania pól uprawnych przez różne gatunki zwierząt wolno żyjących. Znaczenie remiz i poletek łowieckich w zestawieniu z rolą i sposobami dokarmiania kuropatw, bażantów, zajęcy saren, jeleni, dzików. Rola i presja drapieżników wolno żyjących oraz wałęsających się psów i kotów. Rozmiary i skutki kłusownictwa, chemizacji, mechanizacji rolnictwa. Prowadzenia i sposobu odłowów oraz zasiedlania i przesiedlania. Omawiane zakresu i natężenia presji łowieckiej 2 godz.

Literatura:

Brzuski P., Bresiński W., Hędrzak M.: 1997. Sarna - modele i efekty gospodarowania. PZŁ Warszawa,

Brzuski P., Bresiński W., Hędrzak M.: 1998: Wiek i środowisko jako czynniki determinujące fenotyp sarny. PZŁ Warszawa,

Brzuski P., Hędrzak M.: 2002. Gospodarowanie zwierzyną - uwarunkowania środowiskowe. PZŁ Warszawa,

Fruziński B.: 2002. Gospodarka łowiecka. PZŁ Warszawa,

Krupka J. (red.): 1989. Łowiectwo. PWRiL Warszawa,

Artykuły z periodyków fachowych (m.in. Brać Łowiecka, Łowiec Polski, Sylwan).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Rozróżnia i dobiera kryteria optymalnej struktury i poziomu eksploatacji oraz ochrony zwierząt

2. Proponuje wielopłaszczyznową strategię gospodarowania wybranych gatunków zwierząt łownych

3. Charakteryzuje i objaśnia rolę ekosystemów a w ramach nich układów hydrologicznych, siedlisk leśnych, dróg szybkiego ruchu oraz gatunków podszytu i runa

Kompetencje społeczne:

1. Jest zdeterminowany do wdrażania opracowanych przez siebie planów w celu utrzymania jakości populacji pod względem genetycznym i zasięgu przestrzennego

2. Postrzega relacje pomiędzy intensywnością eksploatacji a zabiegami gospodarczymi pozwalającymi przetrwać zwierzętom niekorzystne okresy klimatyczno-pogodowe

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z dwóch składowych (W lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z dwóch składowych (W lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z dwóch składowych (W lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.