Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optymalizacja gospodarowania populacjami zwierząt dzikich w Polsce jako element ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.9611X.SI.HRBRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optymalizacja gospodarowania populacjami zwierząt dzikich w Polsce jako element ochrony środowiska
Jednostka: Katedra Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Uczestnikom elektywu prezentowane są zagadnienia związane z gospodarowaniem zwierzyną grubą i drobną na tle uwarunkowań genetycznych i środowiskowych. Duży nacisk położony jest na omówienie roli wód, gleby i zasobności żerowej poszczególnych typów siedliskowych lasu jako elementów umożliwiających bytowanie zwierzyny oraz na rolę czynników ograniczających ich występowanie w kontekście opracowywania strategii gospodarowania populacjami wybranych gatunków zwierząt łownych.

Tematyka wykładów prezentowana jest w oparciu o Power Point na 246 slajdach. Prezentowane są również filmy odnoście "Retencji w lasach państwowych", "Łowiectwa w polskich lasach", "Typów siedliskowych lasów - bory".

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Rola wody w ekosystemach: możliwość oceny układów hydrologicznych, działania umożliwiające zwierzętom wolno żyjącym dostęp do dobrej jakościowo wody. Woda deszczowa jako rozpuszczalnik i nośnik środków chemicznych pochodzenia antropogenicznego i jako zagrożenie dla zdrowia zwierząt wolno żyjących. Skutki odwadniania śródleśnych i śródpolnych oczek wodnych, osuszania bagien, młak, torfowisk. Istota zbiorników wodnych dla bytowania i rozrodu ptactwa wodnego (2 godz.)

2. Gleba jako główne ogniwo w obiegu pierwiastków w łańcuchu troficznym gleba ? roślina ? zwierzę ? człowiek (1 godz.)

3. Charakterystyka i bonitacja 17 typów siedlisk leśnych oraz 50 gatunków podszytu i runa leśnego stanowiącego podstawowy żer zwierząt wolno żyjących. (3 godz.)

4. Autostrady i drogi szybkiego ruchu jako czynnik ograniczający zasięg i liczebność populacji zwierząt wolno żyjących (1 godz.)

5. Gospodarowanie zwierzyną grubą (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik): uwarunkowania genetyczne, skutki selekcji wewnątrz populacji. Kryteria gospodarowania przy przyjęciu modelu trofeistycznego (udział, liczebność i klasy wieku samic, cieląt oraz samców w różnym stadium rozwoju poroża). Kryteria i realizacja odstrzału. Kryteria rejestracji pozyskanych zwierząt w celu zapewnienia stabilnej i optymalnej struktury wiekowej i płciowej w populacjach (4 godz.)

6. Problematyka optymalnego gospodarowania zwierzyna drobną na tle przyczyn zarysowującego się na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia ostrego regresu liczebnego wielu gatunków tej zwierzyny (2 godz.)

7. Rola odłogów oraz pasów wiatrochronnych i zakrzaczeń w funkcjonowaniu populacji różnych gatunków zwierzyny drobnej. Zasięg penetrowania pól uprawnych przez różne gatunki zwierząt wolno żyjących. Znaczenie remiz i poletek łowieckich w zestawieniu z rolą i sposobami dokarmiania kuropatw, bażantów, zajęcy saren, jeleni, dzików. Rola i presja drapieżników wolno żyjących oraz wałęsających się psów i kotów. Rozmiary i skutki kłusownictwa, chemizacji, mechanizacji rolnictwa. Prowadzenia i sposobu odłowów oraz zasiedlania i przesiedlania. Omawiane zakresu i natężenia presji łowieckiej (2 godz.)

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)