Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.H.SEMD4.SM.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu zapoznanie studentów kierunku Biologia stosowana z wiadomościami na temat zasad przygotowania i formy przyrodniczych prac naukowych oraz techniki pisania prac dyplomowych. Na seminarium studentów zapoznaje się z metodyką gromadzenia literatury przedmiotu i tworzenia poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej, sposobem cytowania literatury i zasadami tworzenia bibliografii oraz zagadnieniami związanymi z prawem autorskim. Seminaria uwzględniają indywidualną pracę ze studentem, obejmującą przedstawienie przez studenta prezentacji ustnych przygotowanych na podstawie zebranej literatury, a także prezentację założeń pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Szczegółowe omówienie zasad redagowania i tworzenia pracy magisterskiej: układ i forma pracy (strona tytułowa, słowa kluczowe, streszczenie, spis treści, przegląd literatury, hipoteza badawcza i cel pracy, materiały i metody, wyniki, dyskusja, podsumowanie i wnioski, spis literatury);

2. Zasady przygotowania streszczenia pracy dyplomowej oraz niezbędnych załączników pracy: karty dyplomowej, oświadczenia autora pracy umowy licencyjnej niewyłącznej i wyłącznej;

3. Przedstawienie zasad cytowania literatury (schematy cytowania publikacji, sposób sporządzenia spisu bibliografii w pracy magisterskiej).

4. Referowanie przez studentów najważniejszych osiągnięć naukowych związanych z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej (na podstawie zebranej literatury anglojęzycznej).

5. Przygotowanie przez studentów ustnych prezentacji obejmujących kolejno poszczególne rozdziały pracy magisterskiej (strona tytułowa i spis treści, wstęp, materiały i metody, wyniki, wnioski i literatura).

6. Przedstawienie prezentacji obejmujących tezy i wyniki pracy magisterskiej na jej obronę; podjęcie dyskusji ze słuchaczami.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

3. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

4. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000

Uzupełniająca:

1. Pioterek P, Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 1997.

2. Renfrew C, Bahn P.: Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002.

3. Regulamin studiów 2017, § 25 (Praca dyplomowa)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i/lub rozumie:

- metodologię pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników eksperymentów z zakresu biologii i dziedzin pokrewnych;

- zagadnienia dotyczącące podziału tekstu pracy naukowej (w tym pracy dyplomowej magisterskiej) oraz zasad tworzenia poszczególnych jej rozdziałów;

- podstawowe zasady redakcyjne stosowane podczas przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej.

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

- wykorzystać i biegle posłużyć się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z wybranym tematem pracy magisterskiej;

- wykorzystać specjalistyczne programy komputerowe do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń; potrafi samodzielnie projektować i interpretować wyniki eksperymentów z zakresu biologii stosowanej;

- zinterpretować i przedstawić w formie graficznej wyniki swojej pracy magisterskiej;

- wykorzystać zdobytą wiedzę oraz posłużyć się zebraną literaturą naukową w celu przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej

przygotować wystąpienie ustne w celu przedstawienia w formie prezentacji komputerowej założeń i wyników pracy magisterskiej;

- potrafi przygotować krótkie wystąpienie na obronę pracy dyplomowej.

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do:

- dalszego dokształcania się oraz jest gotów do organizowania procesu uczenia się i przekazywania wiedzy z zakresu współczesnych osiągnięć biologii stosowanej innym osobom;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

- ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach, wykonywania analiz laboratoryjnych oraz właściwej interpretacji wyników badań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny przygotowanych przez studenta prezentacji komputerowych, obejmujących wyniki pracy magisterskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prawidłowej ich interpretacji, graficznego ich przedstawienia i wyciągania wniosków. Prowadzący zajęcia ocenia również aktywność studenta i umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz udziału w dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)