Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.H.SEMD3.SM.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu zapoznanie studentów kierunku Biologia stosowana z wiadomościami na temat zasad przygotowania i formy przyrodniczych prac naukowych oraz techniki pisania prac dyplomowych. Na seminarium studentów zapoznaje się z metodyką gromadzenia literatury przedmiotu i tworzenia poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej, sposobem cytowania literatury i zasadami tworzenia bibliografii oraz zagadnieniami związanymi z prawem autorskim. Seminaria uwzględniają indywidualną pracę ze studentem, obejmującą przedstawienie przez studenta prezentacji ustnych przygotowanych na podstawie zebranej literatury, a także prezentację założeń pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć seminaryjnych:

1. Praca dyplomowa magisterska, tematyka badań, procedura składania pracy i zasady dyplomowania; wybór tematu pracy magisterskiej;

2. Bazy danych i ich wykorzystanie jako źródeł literatury związanej z wybranym tematem pracy dyplomowej;

3. Prawo autorskie, plagiat i postępowanie etyczne w badaniach naukowych (na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, z poźn. zmianami);

4. Charakterystyka prac naukowych: cechy i forma pracy naukowej, podział tekstu, sposób cytowania literatury i zasady tworzenia bibliografii;

5. Ogólne zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych: metodyka gromadzenia literatury przedmiotu i pisania pracy magisterskiej: treść, układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, rozwiązanie problemu z podziałem na rozdziały, wnioski lub podsumowanie, spis literatury, słowa kluczowe, streszczenie);

6. Wskazówki redakcyjne: papier, czcionka, edytor, podział tekstu, akapity, konstrukcja tabel i rysunków i ich opis, cytowanie w tekście, jednostki miar, numeracja stron, wydruk pracy, wersja elektroniczna

wystąpienia ustne studentów dotyczące wybranych zagadnień biologii stosowanej oraz niektórych zagadnień związanych z zastosowaniem osiągnięć biologii w rolnictwie i weterynarii;

7. Referowanie przez studentów planu, hipotezy badawczej i wstępnych założeń pracy magisterskiej (przygotowane na podstawie zebranej literatury naukowej).

Literatura:

Podstawowa:

1.Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

3. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

4. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000.

Uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83; Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2010 nr 152 poz. 1016

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016, poz. 1554 z późn. zmianami)

3. Regulamin studiów 2017, § 25 (Praca dyplomowa)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i/lub rozumie:

- metodologię pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników eksperymentów z zakresu biologii i dziedzin pokrewnych;

- pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych z nauk przyrodniczych;

- cechy i formę pracy naukowej; posiada wiedzę dotyczącą podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii; zna podstawy prawa autorskiego

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

- wyszukiwać i gromadzić literaturę naukową związaną z wybranym tematem pracy dyplomowej;

- przygotować wystąpienie ustne dotyczące wybranych zagadnień biologii stosowanej oraz niektórych zagadnień związanych z zastosowaniem osiągnięć biologii w naukach rolniczych i weterynarii;

- wykorzystując informacje pochodzące z różnych źródeł i baz danych

zaplanować poszczególne części pracy magisterskiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad pisania prac naukowych, a także przygotować wystąpienie ustne w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy magisterskiej;

- wykorzystać i stosować odpowiednie zasady redakcyjne podczas pisania pracy dyplomowej.

Kompetencje społeczne:

Absolwent: jest gotów do:

- jest gotów do ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy;

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;

- ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest wygłoszenie i ocena przez prowadzącego seminarium referatów studentów (z ogólnych zagadnień biologii stosowanej i prezentacji tematów i założeń prac magisterskich).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman
Prowadzący grup: Anna Białecka, Agnieszka Galus-Barchan, Małgorzata Grzesiak, Irena Grześ, Anna Hrabia, Iwona Kamińska, Sławomir Kornaś, Jerzy Kowal, Krystyna Koziec, Anna Kozubek, Maria Mika, Edyta Molik, Andrzej Sechman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.