Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie stadem bydła mlecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.ZSBM9.SM.HZOUZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie stadem bydła mlecznego
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje zapoznanie słuchaczy z aktualnymi systemami komputerowymi służących do zarządzania stadem krów mlecznych (m.in. System Obora (Zeto Olsztyn), Alpro (Delaval), AfiFarm (Afikim), Dairy Plan 5 (WestfaliaSurge), InterHerd (KST Konsulting). Omawiane są możliwości zastosowania wyżej wymienionych programów komputerowych do efektywnej produkcji mleka w różnych systemach.

Pełny opis:

Wykłady

Zagadnienia ogólne związane z prowadzeniem i zarządzaniem fermy bydła mlecznego

System Obora (analizy próbnych udojów krowy, średnich w oborze, stanu bydła i cech płodności; karta krowy (informacje podstawowe, pochodzenie, wydajność) zestawienia i raporty krów; karta jałówki i buhaja (pochodzenie, selekcja, kojarzenia, współczynniki pokrewieństwa)

System Obora Plus (analiza danych, analiza próbnych udojów, prezentacja graficzna wyników), wymiana danych - podgląd systemu Hodowca Online

System Alpro (zbieranie i wykorzystanie informacji systemu pochodzących z doju, żywienia, aktywności, zdrowotności i ważenia zwierząt do zarządzania stadem).

DairyPlan (wykorzystanie systemu Westfalia Surge do analizy i zarządzania stadem na podstawie danych z hali udojowej, i in.)

System Afifarm (zbieranie i wykorzystanie informacji systemu Afifarm pochodzących z doju, żywienia, aktywności, zdrowotności i ważenia zwierząt do zarządzania stadem)

Ćwiczenia

Wprowadzanie danych do Systemu Obora.

Sporządzanie analiz z wynikami próbnych udojów, średnich, w oborze, stanu bydła oraz cech płodności) dla krów stosując różne kryteria; sporządzanie raportów i zestawień krów wg różnych założeń; kojarzenia, obliczanie współczynnika pokrewieństwa (System Obora).

Analiza cech produkcyjnych, płodności i zdrowotności stada (System Obora Plus)

Przygotowywanie raportów dziennych, planowanie zdarzeń, selekcja zwierząt, przemieszczenie zwierząt (System Obora PLus)

Analiza parametrów doju oraz sporządzanie raportów (system Alpro).

Analiza aktywności krowy do wykrywania rui i optymalnego terminu inseminacji stosowanie filtrów (system Alpro)

Sporządzanie analiz i raportów i na podstawie danych z hali udojowej (system DairyPlan)

Analiza cech produkcyjnych, płodności i zdrowotności stada (System Dairy Plan)

Analiza danych pochodzących z bieżącego monitoringu każdej krowy w stadzie ze względu na produkcję mleka zdrowotność wymienia, płodność, wykrywanie rui (system Afifarm)

Wprowadzanie danych zewnętrznych dotyczących składu mleka, zawartości komórek somatycznych itp. do systemu Afifarm)

Analiza i sporządzanie raportów (system Afifarm)

Literatura:

Podstawowa:

1. Obora - przewodnik użytkownika. Wyd. ZETO Olsztyn

2. Przewodnik DiryPlan C.21

3. User Manual AfiFarm 3.04 including appendix of updates and features in AfiFarm 05., Afikim 2007

Uzupełniająca:

Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowych z zakresu zarządzania stadem bydła.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

w zaawansowanym stopniu aspekty teoretyczne dotyczące metod chowu i hodowli bydła; zarządzania stadem; metody numeryczne służące monitorowaniu stada i wspomaganiu procesów decyzyjnych

w użytkowaniu bydła

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

dokonać wyboru strategii doskonalenia bydła, wykorzystując informacje genetyczne w ocenie wartości hodowlanej i selekcji; ocenić efektywność pracy hodowlanej; stosować techniki monitoringu, metody numeryczne i specjalistyczne narzędzia informatyczne w zarządzaniu stadem bydła mlecznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

-samodzielnego podejmowania decyzji, organizowania pracy zespołowej, pełnienia funkcji kierowniczej, a także do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

-rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych związanych z użytkowaniem bydła i jest świadom konieczności dokonania krytycznej oceny wyników zastosowania różnych metod i technik wspomagania decyzji w zarządzaniu stadem bydła mlecznego

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60 %.

Ćwiczenia

Na ocenę pozytywną należy uzyskać zaliczenie wszystkich ćwiczeń - udział w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Michał Kmiecik, Joanna Makulska, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)