Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne formy użytkowania koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.WFUK9.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne formy użytkowania koni
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przybliżenie i omówienie współczesnych kierunków wierzchowego i zaprzęgowego użytkowania koni w sporcie jeździeckim, w rekreacji i agroturystyce, a także w hipoterapii, rolnictwie i służbach mundurowych. Student zapozna się także z możliwością wykorzystania koni w towarowej produkcji mleka i mięsa oraz zagospodarowania produktów poubojowych. Wskazane zostaną także inne, mało znane formy i sposoby użytkowania koni.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Kierunki użytkowania koni

Użytkowanie mleczne klaczy

Użytkowanie mięsne koni

Zagospodarowanie produktów poubojowych

Koń w kulturze i sztuce

Koń w służbach mundurowych

Koń w hipoterapii

Koń w agroturystyce

Koń na wsi

Koń jak zwierzę doświadczalne

Amatorska hodowla koni

Klasyczna szkoła jazdy konnej

Jeździectwo naturalne

Wystawy pokazy czempionaty

Rekreacja jeździecka

Dyscypliny sportu jeździeckiego

Wyścigi konne

Gry i zabawy konne

Zajęcia terenowe w ośrodku sportowo-rekreacyjnym

Zajęcia terenowe w ośrodku hipoterapeutycznym

Zajęcia terenowe w gospodarstwie agroturystycznym

Literatura:

Kidd J. - Konie

Koń Polski, Świat Koni, Konie I Rumak, Hodowca i jeździec

Publikacje naukowe i popularno naukowe w branżowych czasopismach krajowych i zagranicznych

Efekty uczenia się:

Wiedza

Formułuje definicje mechanizmów procesów związanych z użytkowością zwierząt, definiuje metody i efekty pracy hodowlanej. Definiuje kryteria dobrostanu zwierząt, opisuje relacje między użytkowaniem zwierząt a ich środowiskiem.

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu współczesnych form użytkowania koni. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy koniach

Umiejętności

Ocenia wartość użytkową zwierząt wykorzystując metody współcześnie stosowane. Określa przydatność koni różnych ras do poszczególnych form użytkowania.

Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w obchodzeniu się z końmi. Prawidłowo interpretuje i wykorzystuje dane zawarte w dokumentacji.

Kompetencje społeczne

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Wykazuje aktywną postawę i chęć współpracy w grupie podczas zajęć praktycznych i terenowych

Dba o bezpieczeństwo własne, innych osób oraz bezpieczeństwo i dobrostan koni w trakcie zajęć praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Do oceny końcowej wlicza się 50% oceny z wykładów i 50% oceny z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

_

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Edyta Bauer, Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński, Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski, Agnieszka Waliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)