Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia produkcji mleka w stadach wysokoprodukcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.TPM9.SI.HZOHZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji mleka w stadach wysokoprodukcyjnych
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą najważniejszych aspektów produkcji mleka w stadach krów wysoko wydajnych w Polsce. Z uwagi na globalne uwarunkowania chowu i hodowli bydła mlecznego tematyka zajęć jest przedstawiona z uwzględnieniem trendów światowych oraz ich wpływu na krajową hodowlę bydła w stadach wysoko produkcyjnych. Wiedza uzyskana podczas wykładów jest uzupełniona o aktualne praktyczne informacje uzyskane w czasie zajęć terenowych w jednym z najlepszych stad bydła mlecznego w Polsce Południowej.

Pełny opis:

Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą najważniejszych aspektów produkcji mleka w stadach krów wysoko wydajnych w Polsce. Z uwagi na globalne uwarunkowania chowu i hodowli bydła mlecznego tematyka zajęć jest przedstawiona z uwzględnieniem trendów światowych oraz ich wpływu na krajową hodowlę bydła w stadach wysoko produkcyjnych. Wiedza uzyskana podczas wykładów jest uzupełniona o aktualne praktyczne informacje uzyskane w czasie zajęć terenowych w jednym z najlepszych stad bydła mlecznego w Polsce Południowej.

Tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia (wraz z zajęciami terenowymi w sumie 30 godzin):

1. Rasy mleczne bydła o znaczeniu światowym i ich przydatność do doskonalenia pogłowia krajowego.

2. Stan hodowli bydła mlecznego w stadach wysoko produkcyjnych w Polsce.

3. Wpływ odchowu cieląt i młodzieży hodowlanej na ich późniejszą użytkowość.

4. Żywienie i zdrowotność krów w stadach wysoko produkcyjnych.

5. Specyfika przebiegu cyklu produkcyjnego i reprodukcyjnego u krów wysoko wydajnych.

6. Intensywność produkcji mleka a długowieczność krów.

7. Technologie w chowie bydła mlecznego w teorii i praktyce.

Oprócz wiedzy pozyskanej podczas wykładów i zajęć terenowych, poleca się następującą literaturę:

1. Jurczak M.E. 2005. Mleko – produkcja, badanie, przerób. Wyd. SGGW.

2. Lipiński M. 2009. Trendy rozwojowe konstrukcji maszyn przeznaczonych dla obór mlecznych. Prace i Materiały Zootechniczne, 67.

3. Osten-Sacken A. 2005. Marzenie hodowców: wysoka produkcja i długowieczne krowy. Top Agrar Polska, Top Bydło, 12.

4. Adamczyk K., Makulska J., Jagusiak W., Węglarz A. 2017. Associations between strain, herd size, age at first calving, culling reason and lifetime performance characteristics in Holstein-Friesian cows. Animal, 11, 327-334.

5. Kuczaj M. 2001. Skutki krzyżowania i kojarzenia bydła w Polsce w latach 1946-1997. Monografia XXIII, Wyd. AR Wrocław 2001, ss. 297.

6. Publikacje zebrane w ramach materiałów konferencyjnych Szkoły Zimowej Hodowców Bydła (1993-nadal).

Efekty kształcenia:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

nowoczesne zasady hodowli wysoko wydajnego bydła mlecznego.

zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii produkcji mleka z uwzględnieniem dobrostanu bydła.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy dotyczącej nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła mlecznego; ma świadomość znaczenia swojej odpowiedzialności za działalność hodowlaną i produkcyjną; ma świadomość znaczenia społecznej i zawodowej odpowiedzialności za produkcję mleka wysokiej jakości, z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt.

Zaliczenie – obecność na zajęciach oraz poprawna odpowiedź na 10 pytań testowych (test wyboru) z zagadnień omawianych na wykładach. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Literatura:

Oprócz wiedzy pozyskanej podczas wykładów i zajęć terenowych, poleca się następującą literaturę:

1. Jurczak M.E. 2005. Mleko – produkcja, badanie, przerób. Wyd. SGGW.

2. Lipiński M. 2009. Trendy rozwojowe konstrukcji maszyn przeznaczonych dla obór mlecznych. Prace i Materiały Zootechniczne, 67.

3. Osten-Sacken A. 2005. Marzenie hodowców: wysoka produkcja i długowieczne krowy. Top Agrar Polska, Top Bydło, 12.

4. Adamczyk K., Makulska J., Jagusiak W., Węglarz A. 2017. Associations between strain, herd size, age at first calving, culling reason and lifetime performance characteristics in Holstein-Friesian cows. Animal, 11, 327-334.

5. Kuczaj M. 2001. Skutki krzyżowania i kojarzenia bydła w Polsce w latach 1946-1997. Monografia XXIII, Wyd. AR Wrocław 2001, ss. 297.

6. Publikacje zebrane w ramach materiałów konferencyjnych Szkoły Zimowej Hodowców Bydła (1993-nadal).

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

nowoczesne zasady hodowli wysoko wydajnego bydła mlecznego.

zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii produkcji mleka z uwzględnieniem dobrostanu bydła.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy dotyczącej nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła mlecznego; ma świadomość znaczenia swojej odpowiedzialności za działalność hodowlaną i produkcyjną; ma świadomość znaczenia społecznej i zawodowej odpowiedzialności za produkcję mleka wysokiej jakości, z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – obecność na zajęciach oraz poprawna odpowiedź na 10 pytań testowych (test wyboru) z zagadnień omawianych na wykładach. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

Studenci będą mieli możliwość w ramach zajęć zapoznania się z funkcjonowaniem farmy krów mlecznych wysoko wydajnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Michał Kmiecik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)