Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody kształtowania behawioru i optymalizacji dobrostanu świń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.MKB9.SI.HZOHZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody kształtowania behawioru i optymalizacji dobrostanu świń
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem elektywu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej definicji dobrostanu, aspektów etycznych, prawnych i ekonomicznych. Uzyskanie umiejętności określania poziomu dobrostanu różnych grup technologicznych świń na podstawie wielu kryteriów oceny, Zdobycie umiejętności określania wpływu interakcji człowiek – zwierzę na poziom dobrostanu, rozpoznawania przyczyn jego niskiego poziomu oraz znalezienia możliwości poprawy.

Pełny opis:

Wykłady:

Zasady profilaktyki ogólnej. Higiena pomieszczeń. Sposoby mycia, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Śluzy sanitarne. Farmakologiczne metody łagodzenia reakcji stresowej świń

Charakterystyka różnych definicji dobrostanu, ich cechy wspólne oraz różnice

Dziedziny nauki zajmujące się problematyką dobrostanu zwierząt – powiązania pomiędzy różnymi gałęziami nauki

Obowiązujące akty prawne krajowe, UE, wybranych krajów członkowskich oraz prawodawstwo światowe odnoszące się dobrostanu świń

Zdolności adaptacyjne świń – charakterystyka zmysłów i rola różnych sposobów zachowania

Znaczenie kontaktów socjalnych dla dobrostanu świń, wymagania dotyczące grupowego utrzymania trzody chlewnej

Znaczenie możliwości swobodnego poruszania się, dostępu do ściółki i elementów niwelujących agresję i znudzenie dla komfortu bytowego i uzyskiwanych wyników produkcyjnych różnych grup technologicznych trzody chlewnej

Rola interakcji człowiek – zwierzę dla dobrostanu świń

Dobrostan loch i prosiąt w okresie okołoporodowym – wpływ różnych typów kojców porodowych

Wymagania mikroklimatyczne świń

Czynniki determinujące dobrostan świń podczas transportu i obrotu przedubojowego

Określanie poziomu dobrostanu świń na podstawie tzw. „pięciu wolności”

Kryteria behawioralne szacowania poziomu dobrostanu (zachowania nietypowe, stereotypie behawioralne i technopatie – przyczyny ich występowania i możliwości przeciwdziałania)

Fizjologiczne kryteria oceny dobrostanu trzody chlewnej

Wskaźniki immunologiczne, zdrowotne i produkcyjne pomocne w ocenie poziomu dobrostanu świń

Omówienie minimalnych i optymalnych warunków utrzymania poszczególnych grup technologicznych świń w świetle prawa i obserwacji praktycznych. Potencjalne zaburzenia zachowań i choroby świń wywołane przez nieodpowiednie warunki mikroklimatu i wyposażenie pomieszczeń. Wpływ systemu utrzymania na komfort zwierząt, ich zachowanie, zdrowie i produkcyjność

Znaczenie wymiany powietrza dla zdrowia i produkcyjności świń. Tradycyjne i nowoczesne urządzenia wentylacyjne - budowa i zasada działania. Koszty eksploatacyjne i ekonomiczne aspekty stosowania różnych urządzeń

Wpływ temperatury na zdrowie i produkcyjność świń. Urządzenia grzewcze - budowa i zasada działania. Proste urządzenia ochładzające i zaawansowane systemy klimatyzacji. Koszty eksploatacyjne i ekonomiczne aspekty stosowania różnych urządzeń

Wilgotność powietrza a zdrowie i produkcyjność świń. Urządzenia sterujące wilgotnością powietrza - budowa i zasada działania

Skorelowane działanie urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, ochładzających i nawilżających jako podstawa automatycznego systemu kierowanego komputerem odbierającym dane z czujników. Koszty eksploatacyjne i ekonomiczne aspekty stosowania zintegrowanych systemów sterowania klimatem.

Ćwiczenia:

Praktyczne zastosowanie i efektywność produkcyjna i ekonomiczna różnych systemów sterowania klimatem pomieszczeń inwentarskich w warunkach produkcji wielkotowarowej - wyjazd do komercyjnych ferm wielkotowarowych

Literatura:

Podstawowa:

1. D.M. Broom, A.F. Fraser: Domestic animal behaviour and welfare 4th edition, 2007

2. J.M. Marchant-Forde. The welfare of pigs, Springer, 2009

3. Pejsak Z. Ochrona zdrowia i terapia chorób świń. PWR Poznań 2007

4. Grudniewska B. Hodowla trzody chlewnej. Wydawnictwo ART Olsztyn 1998

5. Zootechnika tom I. Praca zbiorowa. PWRiL Warszawa 1986

Uzupełniająca:

1. Nowicki J., Kalinowska B. Dobrostan loch w okresie okołoporodowym. Hodowca Trzody Chlewnej, 2, 2005, s. 26-30

2. Nowicki J., Nowicka A. Utrzymanie loch – indywidualne czy grupowe. Hodowca Trzody Chlewnej. 6/2006, s. 38-41.

3. Nowicki J., Kalinowska B. Dlaczego locha buduje gniazdo. Trzoda Chlewna, 2, 2005, s. 46-48

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada odpowiednią wiedzę na temat definicji dobrostanu.

Potrafi charakteryzować kryteria oceny poziomu dobrostanu świń

Posiada wiedzę dotyczącą wskaźników obniżonego poziomu dobrostanu świń

Rozumie uwarunkowania i czynniki wpływające na poziom dobrostanu świń

Zna zasady i obowiązujące przepisy w zakresie standardów utrzymania zwierząt oraz powiązania pomiędzy warunkami środowiska budynku inwentarskiego a zdrowiem, dobrostanem i wskaźnikami produkcyjnymi świń

Ma wiedzę w zakresie technicznego wyposażenia budynków inwentarskich w zakresie zapewnienia świniom optymalnych warunków życia i produkcji. Potrafi zdefiniować wady i zalety poszczególnych rozwiązań technicznych w odniesieniu do zdrowia, dobrostanu i wskaźników produkcyjnych świń różnych grup technologicznych i wiekowych

Umiejętności:

Ocenia dobrostan świń na podstawie dostępnych kryteriów oceny

Interpretuje zachowanie świń w różnych warunkach środowiskowych

Potrafi wdrażać środki przeciwdziałające obniżaniu się poziomu dobrostanu świń

Potrafi określić jakość warunków w pomieszczeniach inwentarskich i posiada umiejętność wpływania na te warunki poprzez zastosowanie różnych systemów wyposażenia technicznego (począwszy od najprostszych urządzeń aż po skomplikowane systemy zintegrowane)

Wykonuje zadania związane ze sterowaniem klimatem w pomieszczeniach dla świń oceniając na bieżąco efektywność podjętych działań.

Kompetencje społeczne:

Nabywa postawę kreatywności i wrażliwości na warunki utrzymania świń oraz determinację do rozwijania swoich umiejętności postrzegania i przeciwdziałania potencjalnym negatywnym zjawiskom na fermach

Dba o bezpieczeństwo własne i pracowników obsługujących zwierzęta w różnych warunkach fermowych

Jest świadom konieczności ciągłego samokształcenia, doskonalenia swoich kwalifikacji i śledzenia nowości w aspekcie szybkiego rozwoju i ciągłych zmian w zakresie technicznego wyposażenia budynków inwentarskich jak też konieczności ich dostosowania do rosnących wymagań coraz doskonalszych genetycznie zwierząt

Ma świadomość wpływu warunków utrzymania zwierząt na jakość pozyskiwanych od nich produktów a tym samym ryzyka podejmowanych w zakresie kontroli i sterowania klimatem decyzji

Zna materialną wartość budynków, urządzeń wyposażenia technicznego i zwierząt i ma świadomość odpowiedzialności ponoszonej za nie w momencie podjęcia pracy w zawodzie zootechnika.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – test wyboru. Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)