Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.ETOS9.NI.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etologia stosowana
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Omówione zostaną typowe formy naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja). Procesy uczenia się zwierząt i wykorzystanie tych zdolności w realizacji procesu hodowlanego. Relacje człowiek zwierzę na wolności i w warunkach produkcyjnych. Zróżnicowanie zachowania osobników różnej płci jak też zachowanie zwierząt różnych gatunków w podobnych sytuacjach. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla optymalizacji procesów produkcyjnych.

Pełny opis:

Biologiczne uwarunkowania różnych form zachowania zwierząt

Sposoby przekazywania informacji w świecie zwierząt, porozumiewanie się

Zachowania agonistyczne i agresywne, hierarchia stadna

Cykliczność różnych form zachowania zwierząt, chronobiologia

Uczenie (się), trening, tresura

Rola zmysłów w chowie zwierząt

Uwarunkowania występowania zachowań nietypowych (technopatie i stereotypie)

Metodologia prowadzenia obserwacji I badań behawioralnych

Osprzęt wykorzystywany do rejestracji zachowania i obróbki danych eksperymentalnych, etogramy

Opis i analiza zarejestrowanego materiału badawczego, opracowywanie etogramów

Testy behawioralne, ich konstrukcja i praktyczne zastosowanie

Reakcja zwierząt na różne bodźce środowiskowe

Uczenie się, rozwój zachowań, motywacja, warunkowanie instrumentalne

Praktyczne wykorzystanie różnych form zachowania psów w dogoterapii i ratownictwie

Kształtowanie środowiska chowu zwierząt zgodnie z wymogami dobrostanu

Praktyczne aspekty wykorzystania wyników badań behawioralnych – testy wyboru

Literatura:

1. Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001.

2. Kaleta T. – Zachowanie się zwierząt – zarys problematyki, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.

3. Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. – Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983.

4. Grandin T., Johnson C. Zwierzęta czynią nas ludźmi. Media Rodzina 2011.

5. Grandin T. Zrozumieć zwierzęta. Media Rodzina 2009.

6. Coren Stanley – Inteligencja psów. Książka i Wiedza, W-wa 1997.

7. Lorenz K.Z. – Tak zwane zło, Warszawa 1975.

8. Dröscher V.B. - Reguła przetrwania, PIW W-wa 1982.

9. Nowicki J., Klocek C. - Obserwacje zachowania zwierząt gospodarskich – kilka uwag praktycznych. Przegląd Hodowlany 7, 2009, 26-29.

10. Klocek C. - Osobowość – indywidualizm zwierząt. Trzoda Chlewna 8-9, 2004, 20-22

11. Klocek C. - Genetyczne uwarunkowania zachowania świń. Trzoda Chlewna 7, 2007, 24-26.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Wiedza

Określa funkcjonowanie zmysłów i procesy poznawcze u zwierząt, zna zasady uczenia, treningu i tresury zwierząt

Charakteryzuje rodzaje zachowań u różnych gatunków zwierząt oraz ich potrzeby behawioralne, Definiuje i opisuje problemy behawioralne u zwierząt, wie jak sobie z nimi radzić

Opisuje relacje człowiek – zwierzę i ich wpływ na poziom dobrostanu tych zwierząt

Umiejętności

Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na zachowanie zwierząt. Stosuje testy behawioralne w praktyce

Identyfikuje zachowania nietypowe u zwierząt i potrafi im przeciwdziałać

Rozpoznaje zależności socjalne zwierząt

Stosuje różne metody i techniki rejestracji zachowania zwierząt, potrafi analizować zarejestrowany materiał, opracowuje etogramy

Kompetencje społeczne

Rozumie problematykę identyfikacji zachowań zwierząt, w tym nietypowych i niepożądanych oraz ich związek z działalnością człowieka

Ma świadomość znaczenia odpowiedzialności za dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - test, do uzyskania pozytywnej oceny należy poprawnie odpowiedzieć na ponad 50% pytań,

udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Praktyki zawodowe:

Wybrane tematy zajęć są realizowane z praktycznym udziałem zwierząt, prakty zawodowych nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.