Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekofizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FRL.E9.SM.HBIOY.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekofizjologia roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiotem ekofizjologii roślin jest badanie powiązań pomiędzy organizmami i ich wyższymi poziomami organizacji oraz środowiskiem. Zadaniem tej nauki jest określenie reakcji organizmów na czynniki środowiska i ich zmiany. Analizowane są przede wszystkim takie procesy fizjologiczne, jak: gospodarka wodna, fotosynteza, oddychanie, pobieranie pokarmów z podłoża oraz wzrost i rozwój. Uczestnicy kursu powinni zrozumieć związki pomiędzy środowiskiem a budową i procesami fizjologicznymi pojedynczych organizmów roślinnych a także ich zbiorowisk.

Pełny opis:

Wykład:

1. Podstawowe pojęcia ekologiczne: osobnik, populacja, biocenoza, biotop, ekosystem, biom, biosfera. Produkcja pierwotna i wtórna ekosystemów oraz zależności pokarmowe (łańcuchy i sieci troficzne).

2. Czynniki abiotyczne i biotyczne wpływające na organizmy

3. Charakterystyka wybranych biomów kuli ziemskiej. Najważniejsze zagrożenia bioróżnorodności (fragmentacja siedlisk, inwazje biologiczne).

4. Ekologiczna rola promieniowania słonecznego. Promieniowanie i produktywność roślin. Stosunki cieplne w środowisku.

5. Bilans wody w siedlisku. Gospodarka wodna roślin. Ekologiczne typy gospodarki wodnej.

6. Ekologiczne funkcje różnych czynników: pH, CO2, pokarmy mineralne, zasolenie gleb.

7. Współdziałanie czynników środowiska.

Ćwiczenia:

1. Wpływ temperatury, oświetlenia i CO2 na intensywność wymiany gazowej C3 i C4.

2. Wykazanie zależności przepływu strumieni energii przez PSII od wybranych czynników stresowych.

3. Wpływ światła, temperatury i azotu w na syntezę chlorofilu a i b w liściach.

4. Wpływ następczy niskiej temperatury na asymilację CO2 gatunków wrażliwych i odpornych

5. Wpływ suszy glebowej na gospodarkę wodną roślin

Literatura:

Podstawowa:

Lewak S., Kopcewicz J., 2009. Fizjologia roślin – wprowadzenie. PWN, Warszawa.

Górecki R., S. Grzesiuk (red.). 2002. Fizjologia plonowania roślin, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Starck Z., Chołuj D., Niemyska B., 2015. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa.

Uzupełniajaca:

Starck Z., Chołuj D., Niemyska B. 1995. Fizjologiczna reakcja roślin na niekorzystne czynniki środowiska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Ciereszko I. 2000. Wzrost i metabolizm roślin w warunkach deficytu fosforu. Kosmos 49: 179-189.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

1. powiązania pomiędzy roślinami a środowiskiem

2. podstawowe procesy ekologiczne zachodzące z udziałem roślin

3. zagrożenia dla zbiorowisk roślinnych płynące z działalności człowieka

Umiejętności-absolwent potrafi:

1. stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

2. planować i wykonywać zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego

3. zbierać i interpretować dane empiryczne oraz na tej podstawie formułować odpowiednie wnioski

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową w 60% wpływa wynik testu jednokrotnego wyboru z materiału wykładowego oraz w 40% ocena uzyskana na podstawie sprawozdań z ćwiczeń. W wypadku oceny 2.0 z wykładu lub ćwiczeń, student otrzymuje końcową ocenę niedostateczną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)