Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patofizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FHZ.P9.SM.HBIOZ.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Patofizjologia roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Biologia stosowana II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot „Patofizjologia roślin” obejmuje najnowszą wiedzę dotyczącą znaczenia chorób roślin w światowej produkcji żywności, etiologii biotycznych czynników chorobotwórczych, procesów uruchamianych przez patogeny w celu opanowania tkanki rośliny żywicielskiej, zmian metabolicznych zachodzących pod wpływem infekcji, oraz mechanizmów odpornościowych rośliny. Ponadto, w ramach programu omówione będą reakcje tzw. odporności czynnej i biernej roślin oraz molekularne podstawy odporności roślin na choroby.

Pełny opis:

Wykłady

1 Typy patogenów i drogi wnikania ich w głąb roślin 1 godz.

2 Poszczególne etapy ataku patogenów 1 godz.

3 Rodzaje toksyn patogenów fakultatywnych i ich działanie 1 godz.

4 Zmiany metaboliczne zachodzące w roślinach w czasie ataku patogena 1 godz.

5 Procesy obronne roślin: produkcja białek typu PR 1 godz.

6 Procesy obronne roślin: uruchomienie szlaku fenolowego 1 godz.

7 Procesy obronne roślin: generowanie wolnych rodników tlenowych 1 godz.

8 Rola hormonów w procesach obronnych: kwas salicylowy i abscysynowy 1 godz.

9 Rola hormonów w procesach obronnych: kwas jasmonowy i etylen 1 godz.

10 Typy mechanizmów obronnych: transdukcja sygnałów, odporność gen-na-gen, reakcja nadwrażliwości 1 godz.

11 Typy mechanizmów obronnych: nabyta odporność systemiczna, indukowana odporność systemiczna, 1 godz.

12 Mechanizm odporności na patogeny śniegowe 1 godz.

13 Mechanizm odporności na nicienie 1 godz.

14 Zjawisko tolerancji krzyżowej 1 godz.

15 Związki organiczne biorące udział w tzw. biernej odporności roślin 1 godz.

Ćwiczenia

1 Zapoznanie studentów z laboratoryjnymi metodami badania patogenezy. Zakażanie tkanek roślin w warunkach in vitro elicytorami, zbieranie próbek do analiz biochemicznych 5 godz.

2 Przygotowywanie roślin oraz inokulum, sztuczna inokulacja roślin grzybami, zbieranie próbek do analiz biochemicznych 5 godz.

3 Przeprowadzenie analiz biochemicznych: wykrywanie nadtlenku wodoru oraz omówienie jego roli w reakcjach odpornościowych roślin 5 godzin

Literatura:

Podstawowa

Płażek A. 2011. Patofizjologia roślin. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Kozłowska M, Konieczny G. Biologia odporności roślin na patogeny i szkodniki, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2003.

Uzupełniająca

Prell H.H., Day P.R. Plant-fungal pathogen interaction. A classical and molecular view. ISBN 3-540-66727-X Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 2001.

Helminthosporia metabolites, biology, plant diseases. Editor J. Chełkowski. Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences, Poznań, Poland 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie

1. w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące budowy komórki, procesów biochemicznych zachodzących w poszczególnych jej przedziałach oraz macierzy pozakomórkowej w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych

2. w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące struktury i funkcji organizmów w zależności od poziomu organizacji i warunków bytowania

3. zagadnienia dotyczące charakterystyki i rozróżniania grup organizmów na podstawie ich cech biologicznych

Umiejętności: potrafi

1. przeprowadzać eksperymenty z zastosowaniem metod hodowli in vitro

2. przeprowadzać i interpretować wyniki analiz służących do oceny stanu fizjologicznego i biochemicznego komórki

3. samodzielnie analizować czynniki wpływające na zdrowie zwierząt i ludzi stosując specjalistyczne techniki biologiczne; potrafi posługiwać się metodami analitycznymi wykorzystywanymi w toksykologii środowiskowej

Kompetencje społeczne: jest gotów do

1. ciągłego dokształcania, znając zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; potrafi organizować proces uczenia się innych osób

2. myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz podejmowania odpowiedzialności wynikającej ze stosowanych technik badawczych

3. oceny skutków oddziaływania człowieka na ekosystem oraz zagrożeń wynikających ze stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych; właściwego planowania i realizacji zadań

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie obecności studenta, aktywnego udziału, oraz sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie ka¿dej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W,U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Płażek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.