Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cytogenetyka roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FHZ.C9.SM.HBIOZ.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cytogenetyka roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Biologia stosowana elektywy II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: BIOLOGIA STOSOWANA / ECTS: 2 / SEMESTR: 2

Profil studiów: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

Status: uzupełniający-fakultatywny

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu genetyki ogólnej

Celem kursu jest poszerzenie wiadomości na temat budowy i funkcji chromosomów. Dokonanie przeglądu zagadnień dotyczących poliploidalności, metod analizy kariotypu i molekularnych aspektów badań cytogenetycznych. Przegląd podstawowych zagadnień i wyjaśnienie najważniejszych pojęć z zakresu cytogenetyki roślin. Charakterystyka wybranych metod cytogenetycznych oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania w badaniach nad budową i funkcjonowaniem genomu. Zaznajomienie studentów z technikami przygotowania preparatów, barwienia chromosomów i kolejnymi etapami analizy kariotypu u roślin.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Zakres przedmiotu. Struktura chromatyny i chromosomów u eukariontów. Centromer, telomery, organizator jąderka - budowa i funkcja. Typy chromosomów.

2-3. Przegląd najważniejszych zagadnień dotyczących analizy kariotypu u roślin. Charakterystyka metod barwienia chromosomów.

4-5. Opis i przykłady wykorzystania metod cytogenetyki molekularnej (FISH, GISH). Heterochromatyna i jej rola w budowie i funkcjonowaniu genomu.

6. Wielkość genomu i liczby chromosomów.

7. Poliploidalność jako główny mechanizm ewolucji kariotypu i specjacji u roślin. Typy, powstawanie i znaczenie poliploidów.

8. Chromosomy płci u roślin - występowanie, struktura i ewolucja.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1-2. Wstępne etapy przygotowania materiału roślinnego do analiz cytogenetycznych. Wykonanie preparatów metodą rozgniotową i barwienie chromosomów.

3. Analiza mikroskopowa preparatów, archiwizacja komputerowa wyselekcjonowanych płytek metafazowych.

4. Pomiary chromosomów i opracowanie struktury kariotypu z wykorzystaniem programu KaryoType.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz. 1,4 ECTS

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniach 2 godz.

zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość 0 godz. 0 ECTS

praca własna 15 godz. 0,6 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J. 2005. Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Joachimiak A. 1994. Analiza kariotypu roślin. Skrypt UJ, Kraków

3. Brown T.A. 2001. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Ram J. Singh. 2003 Plant cytogenetics. Second Edition. CRS Press

2. Joachimiak A. Genetyka. Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona, Kraków

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- najważniejsze zagadnienia z zakresu cytogenetyki roślin

- możliwości wykorzystania wybranych metod cytogenetycznych w analizie kariotypu u roślin

- zjawisko poliploidalności i jego znaczenie w świecie roślin

Umiejętności - potrafi:

- przygotować roślinne preparaty chromosomowe i wybarwić chromosomy metodą klasyczną

- przeprowadzić analizę mikroskopową i zarchiwizować obrazy chromosomów z użyciem odpowiedniego programu komputerowego

- wykonać pomiary chromosomów i opracować kariogram lub idiogram

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- systematycznego pogłębiania wiedzy i wyszukiwania informacji w literaturze naukowej

- pracy w zespole i efektywnego realizowania postawionych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie w formie pisemnej - test wyboru, uzupełnienia tekstu, opis schematów. Na ocenę pozytywną konieczne jest uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów. Udział oceny z zaliczenia w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Na ocenę pozytywną wymagane jest sprawozdanie z ćwiczeń (opis wykonania trwałych preparatów chromosomowych, fotografie wyselekcjonowanych metafaz, wyniki pomiarów chromosomów, kariogram lub idiogram). Udział oceny za sprawozdanie w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grabowska-Joachimiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.