Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FEZ.ORW9.NM.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Analizy molekularne stały się obecnie wszechstronnie używanymi w diagnostyce chorób i ocenie stanu zdrowia ludzi i zwierząt. Jednak ze względu na ogromną różnorodność modyfikacji, trudno jest ocenić zarówno powtarzalność jak i rzetelność poszczególnych procedur. Stąd też istnieje potrzeba opracowania zasad wyboru odpowiednich metod do zastosowania w warunkach in vivo, in vitro różnych badań. Należy także podkreślić sposoby oceny bezpieczeństwa i ryzyka każdej analizy z punktu widzenia zagrożenia biologicznego dla badacza ale i także dla odpowiedniej diagnostyki stanu fizjologicznego jak i patologicznego. Student kończący ten kurs będzie miał szczegółową wiedzę o możliwościach wyboru analizy jak i o właściwej interpretacji uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Wykłady

1. Ocena ryzyka biologicznego i interpretacyjnego analiz molekularnych

2. Podstawy interpretacji fizjologicznej i patologicznej wyników

3. Wybór metod do oceny markerów chorób nowotworowych

4. Ocena metod analitycznych stosowanych w chorobach autoimmunologicznych

5. Ocena metod używanych do diagnozowania chorób o podłożu mutacji genowych

6. Porównanie metod alternatywnych

7. Zasady weryfikacji wyników analiz molekularnych.

Ćwiczenia

1. Porównanie wyników i ich powtarzalności uzyskanych dla różnych modeli badawczych. Wybór odpowiedniego materiału do analizy

2. Wybór wiarygodnej i bezpiecznej metody RT-PCR do analizy markerów nowotworowych

3. Analiza polimorfizmu w chorobach autoimmunologicznych

4. Wykrycie i analiza białka prionowego Western Blot

5. Ocena ryzyka wykorzystania wyników nieodpowiedniej analizy molekularnej

Literatura:

Podręczniki i artykuły naukowe z zakresu biologii molekularnej

Efekty uczenia się:

Student potrafi ocenić i uzasadnić potrzebę opracowania zasad wyboru odpowiednich metod do zastosowania w warunkach in vivo i in vitro .Ponadto, uzasadni potrzebę przeprowadzania walidacji używanych metod. Pozna potrzebę stosowania jeżeli to tylko możliwe analizy DNA, RNA i białek ponieważ tylko wyniki wszystkich tych analiz mogą pomóc w kompleksowej interpretacji wyników. Student kończący ten kurs będzie miał szczegółową wiedzę o nowoczesnych analizach molekularnych i o właściwej interpretacji uzyskanych przy ich pomocy wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda -pisemne zaliczenie końcowe z wykładów. Pisemne zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych, obecność obowiązkowa

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych -wiedza, umiejętności i kompetencje- efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.