Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Małe ssaki w hodowlach amatorskich 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.F57.MS2.SI.HZOTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Małe ssaki w hodowlach amatorskich 2
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych MODUŁY
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach modułu przedstawione zostaną problemy amatorskich hodowli licznych gatunków małych ssaków (m. in. tchórzofretek, szopów, królików, świnek morskich oraz innych drobnych i egzotycznych gatunków ssaków).

Studenci zapoznają się z biologią gatunków utrzymywanych w hodowlach amatorskich oraz z zagadnieniami związanymi z utrzymaniem zwierząt i wyposażeniem klatek (pomieszczeń), ich behawiorem i dobrostanem, zapotrzebowaniem pokarmowym i żywieniem, biologią rozrodu i jego prowadzeniem oraz metodami odchowu młodych. Omówione zostaną zagadnienia pracy hodowlanej prowadzonej w fermach hodowlanych: metody selekcji, ocena pokroju, dobór zwierząt do kojarzeń, przygotowanie do wystaw.

W ramach profilaktyki weterynaryjnej zapoznani zostaną z problemami zdrowotnymi zwierząt. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia związane z aspektem prawnym prowadzenia hodowli i obrotem w handlu zwierzętami pochodzącymi z hodowli amatorskich.

Pełny opis:

Przedmiot w wymiarze 90 (2x45) godzin prowadzony przez dwa semestry (IV i V lub VI i VII). W pierwszym semestrze omówione zostaną gatunki reprezentujące głównie rzędy Lagomorpha i Rodentia natomiast w drugim zajęcia będą poświęcone Insectivora i Carnivora.

Na zakończenie każdego semestru studenci będą przygotowywać projekt w systemie e-learning dla wybranych gatunków ssaków.

Ogólny zarys bloków tematycznych realizowanych w ramach modułu przez specjalistów z zakresu:

- aspektów prawnych prowadzenia hodowli i obrotu ssakami utrzymywanymi w hodowlach amatorskich.

- biologii gatunków utrzymywanych w hodowlach amatorskich.

- utrzymania zwierząt i wyposażenia klatek,

- zapotrzebowania pokarmowego i żywienia,

- biologii rozrodu oraz odchowu młodych,

- behawioru i dobrostanu,

- pracy hodowlanej: metody selekcji, ocena pokroju, dobór zwierząt do kojarzeń, przygotowanie do wystaw.

- profilaktyki weterynaryjnej oraz problemów zdrowotnych małych ssaków

Literatura:

Literatura

Bednarz M., Frindt A. 1991. Hodowla tchórzy. Wyd. PWRiL Warszawa.

- Gabrisch K., ZwartP. Praktyka kliniczna: zwierzęta egzotyczne. Ssaki, ptaki i zwierzęta zmiennocieplne. Galaktyka.

- Gorazdowski M.J. 2008. Małe ssaki terraryjne. Multico.

- Gugołek A. (red.) 2011. Amatorska hodowla wybranych gatunków ssaków. Wyd. UWM w Olsztynie

- Stromenger Z. 1993. Chomiki syryjskie. Wyd. PWRiL Warszawa. - Sumiński P., Goszczyński J., Romanowski J. 1993. Ssaki drapieżne Europy. Wyd. PWRiL Warszawa.

- Lorek M.O., Gugołek A. 2008. Zwierzęta amatorskie i towarzyszące. Wyd. UWM w Olsztynie

- Ullrich M. 2001. Fretki zwinne i wesołe. Wyd. MULTICO Warszawa.

- Vermeulen-Slik A. 2011. Gryzonie i inne małe ssaki domowe. Wyd. REA.

-Praca zbiorowa. Zwierzeta moje hobby. Wyd. Kluszczyński

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zdobędzie wiedzę z zakresu warunków utrzymania, żywienia, rozrodu, pielęgnacji i profilaktyki zdrowotnej, a także wad i zalet utrzymywania w hodowlach amatorskich małych ssaków. Zajęcia pozwolą na pogłębienie ogólnej wiedzy o zwierzętach.

Umiejętności

Poznanie ogólnych zasad niezbędnych do podjęcia i prawidłowego prowadzenia chowu i hodowli poszczególnych gatunków małych ssaków.

Kompetencje społeczne

Student samodzielnie wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia i wyszukuje informacji pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Student ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką.

Kształtowanie właściwej postawy wobec zwierząt, wynikającej z merytorycznej wiedzy i poznania specyfiki różnych gatunków małych ssaków utrzymywanych w hodowlach amatorskich.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Na podstawie przygotowanego projektu i testu zaliczeniowego.

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Łapiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Łapiński
Prowadzący grup: Joanna Kania-Gierdziewicz, Sławomir Kornaś, Jerzy Kowal, Olga Lasek, Stanisław Łapiński, Łukasz Migdał, Piotr Niedbała, Tomasz Schwarz, Olga Szeleszczuk, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)